SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.9710-21.145-25.414-34.362-22.657-21.38-25.391-54.341-23.836-24.042-21.153-18.038-59.52-58.429
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.9710-38.466-52.126-79.27-43.398-39.593-53.666-99.11-55.664-41.271-38.039-38.485-77.948-78.588
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192024.010-15.967-2.348-25.665-15.855-20.546-4.248-69.066-21.752-24.525-21.594-20.801-33.042-31.41
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-11.421-5.361-4.82-9.997-12.003-5.339-4.75-11.073-10.885-5.465-5.097-66.374-66.092
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.9710-37.674-62.345-75.263-44.874-38.888-66.3080.0-60.747-43.986-38.101-36.865-75.21-76.345
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.010-28.883-25.501-27.042-28.274-30.355-25.785-27.166-29.941-26.082-17.765-18.071-70.814-67.795
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.08-12.715-15.607-13.825-13.152-13.218-15.645-13.802-13.383-12.06-2.369-3.286-76.378-70.796
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-18.133-3.16-6.484-16.35-16.991-1.728-29.027-17.141-11.401-3.738-6.052-91.091-92.048
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192050.010-17.392-12.28-21.181-17.251-17.912-12.264-75.453-20.721-23.6-18.592-16.772-58.836-60.347
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-13.478-10.109-11.352-13.052-13.341-10.231-11.719-13.178-16.983-9.703-9.955-68.079-65.959
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-10.226-16.886-14.205-11.165-10.415-16.316-13.974-10.785-11.428-11.354-13.144-51.613-52.937
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-14.563.5563.447-11.581-15.7613.3423.393-14.202-15.402-11.361-10.5-72.273-73.885
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.08-9.329-7.323-6.911-8.964-9.728-6.993-6.828-9.412-11.281-7.241-7.07-57.648-58.21
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-10.444-0.683-1.92-8.91-11.456-1.294-2.545-10.657-14.393-7.688-7.245-59.701-61.466
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-17.037-20.475-24.012-17.937-17.182-20.528-24.313-17.871-20.042-4.756-6.937-72.275-74.435
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.08-10.262-3.232-0.278-8.703-11.201-3.206-0.171-9.956-13.213-7.511-6.69-66.421-68.571
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-9.341-8.919-6.297-8.997-9.841-9.075-6.491-9.609-10.174-6.937-7.318-60.26-61.088
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-12.0791.91-9.952-10.471-13.091.467-10.043-12.246-16.127-13.715-13.024-57.475-57.576
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.9710-30.082-33.634-42.28-31.569-30.929-34.712-54.705-35.224-24.655-18.994-19.794-72.454-72.91
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192060.08-4.9670.3580.237-3.955-5.0340.5550.339-4.495-0.573-1.808-2.365-69.083-72.263
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192025.010-26.424-37.312-50.837-30.087-27.624-37.461-89.526-34.393-26.859-19.335-20.641-68.045-69.458
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192024.010-19.026-10.351-18.186-18.089-20.865-12.013-52.506-23.721-22.124-16.916-16.804-65.643-56.501
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192050.010-21.154-24.618-33.216-22.909-20.811-24.367-68.109-27.285-20.381-18.876-18.595-70.239-72.861
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.9710-9.45115.8150.598-7.672-11.48615.132-27.707-11.871-15.616-9.243-8.18-5.665-1.253
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.978-17.067-7.013-4.773-14.711-19.116-7.646-5.134-17.863-19.702-17.459-16.352-66.71-66.222
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064025.08-18.238-13.112-15.944-17.475-18.196-12.591-15.579-17.477-19.388-19.077-18.152-33.683-34.542
dark720p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128030.08-19.59-8.632-1.712-16.282-21.958-13.847-5.436-16.859-26.673-25.64-25.242-71.681-72.925
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192050.010-11.921-12.529-16.104-12.394-14.109-14.595-30.66-14.851-19.175-15.108-13.247-36.083-32.453
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192050.08-7.961-3.917-0.656-7.106-9.852-5.749-1.618-9.155-12.811-10.486-9.518-44.237-42.757
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128050.08-20.911-19.25-22.487-20.948-21.668-19.399-22.832-21.627-15.666-8.947-10.539-67.827-69.029
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064030.08-18.627-14.459-16.373-18.211-18.922-14.153-15.136-18.427-14.129-19.578-21.138-53.584-55.629
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192030.08-12.872-12.426-10.351-12.591-13.635-12.499-10.322-13.49-16.779-12.49-10.572-54.752-55.513
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064030.08-10.6520.61-2.343-8.988-10.9011.603-1.372-9.991-10.731-8.054-9.015-44.926-47.366
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064029.978-2.1962.838-16.739-2.602-4.3081.077-16.808-4.271-7.129-3.958-5.458-40.292-27.479
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192025.08-16.26614.3587.451-10.884-17.84613.686.664-14.985-16.984-12.507-12.521-62.156-62.325
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064050.08-12.215-9.98-11.967-11.963-12.267-9.856-11.787-12.071-4.324-8.371-7.895-48.389-51.355
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064029.978-19.862-19.865-19.026-19.785-19.385-19.064-18.353-19.308-14.584-19.383-16.352-70.647-71.368
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode064030.08-15.144-7.172-10.211-13.869-19.672-9.905-13.041-18.906-2.355-11.768-9.55-54.595-54.799
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192029.978-16.632-5.638-6.409-14.843-18.46-6.036-6.746-18.065-23.741-18.904-18.926-59.107-59.64
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.08-17.935-12.204-10.089-16.797-18.963-12.801-10.406-18.282-14.458-12.941-13.158-73.212-71.263
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0128060.08-14.965-14.021-15.972-15.037-15.293-13.892-16.003-15.334-17.159-13.133-13.366-66.802-67.169
wikipedia_420svtav1svtav1_20200615_7104606_enc-mode0192030.08-3.912-9.803-12.392-5.134-4.014-9.256-37.77-11.55-6.031-4.103-2.926-96.98-97.319
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20200615_7104606_enc-mode0-16.11-12.101-16.409-15.845-17.1-12.643-23.094-18.373-17.117-13.67-13.468-61.232-60.961
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
640-13.848-8.734-13.229-13.27-14.807-8.984-13.154-14.35-10.377-12.884-12.509-49.445-48.934
1280-16.824-13.221-12.29-16.02-17.798-13.946-12.83-16.849-17.074-11.943-12.178-68.848-68.22
1920-16.485-12.643-18.454-16.461-17.488-13.205-28.713-19.868-18.877-14.386-14.099-62.032-61.929
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.0-17.497-6.35-21.926-16.972-20.705-8.131-60.786-22.737-23.324-19.255-18.802-49.342-43.955
25.0-20.31-12.022-19.777-19.482-21.222-12.124-32.814-22.285-21.077-16.973-17.105-54.628-55.441
29.97-21.397-20.82-30.836-22.457-22.616-21.846-31.434-27.428-23.859-20.582-19.828-58.617-56.915
30.0-13.466-8.647-8.897-12.512-14.85-9.676-13.846-14.87-12.783-13.605-13.074-62.753-63.925
50.0-15.259-13.762-17.602-15.429-16.103-14.372-35.077-17.618-15.993-13.397-12.761-54.269-54.8
60.0-13.486-8.604-9.342-12.709-13.992-8.592-10.844-13.598-13.854-8.593-8.955-67.469-67.597
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
8-13.301-7.521-8.879-12.349-14.124-7.844-10.72-13.722-13.554-10.681-10.645-62.608-62.734
10-23.132-23.554-35.234-24.586-24.541-24.64-54.029-30.0-26.026-21.143-20.524-57.792-56.529