SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.9710-21.153-25.399-34.356-22.658-21.38-25.376-54.331-23.832-24.104-21.073-18.015-53.291-54.833
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.9710-38.498-52.066-79.198-43.418-39.623-53.596-99.109-55.681-41.099-38.023-38.481-75.517-77.113
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192024.010-16.003-2.731-26.051-15.946-20.591-4.636-69.309-21.806-24.635-21.602-20.823-23.444-28.298
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-11.356-5.12-4.761-9.909-11.983-5.155-4.727-11.04-10.805-5.912-5.316-60.361-63.825
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.9710-38.122-62.736-75.386-45.289-39.391-66.5730.0-61.094-44.9-38.165-37.111-73.334-75.821
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.010-28.884-25.468-27.059-28.271-30.361-25.749-27.182-29.944-26.09-17.756-18.065-66.187-64.994
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.08-12.73-15.601-13.802-13.162-13.229-15.639-13.781-13.391-12.098-2.37-3.293-70.698-65.703
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-18.254-4.053-6.77-16.533-17.088-2.687-29.329-17.256-11.435-3.722-6.077-91.13-92.148
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192050.010-17.373-12.315-21.386-17.263-17.895-12.295-75.38-20.709-23.397-18.365-16.689-52.313-56.742
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-13.642-10.511-11.134-13.213-13.496-10.645-11.511-13.332-17.229-9.742-10.061-64.58-64.207
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-10.234-16.55-13.68-11.092-10.462-16.014-13.434-10.802-11.591-11.432-12.849-46.765-49.448
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-14.5794.0694.016-11.532-15.8813.8123.946-14.287-15.288-11.517-10.574-70.192-72.879
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.08-9.511-7.722-6.406-9.122-9.891-7.459-6.375-9.579-11.547-8.026-7.83-47.686-50.729
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-10.541-0.607-1.526-8.954-11.556-1.187-2.14-10.736-14.237-7.638-7.241-57.268-60.109
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-17.023-21.116-24.984-18.058-17.138-21.175-25.351-17.936-20.563-4.418-6.656-73.946-75.245
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.08-10.325-3.204-0.241-8.738-11.257-3.211-0.136-10.004-13.564-7.808-6.888-64.089-67.67
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-9.403-8.701-6.389-9.032-9.935-8.853-6.59-9.686-10.185-6.953-7.33-57.572-59.861
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-12.0712.201-9.405-10.385-13.0921.771-9.482-12.215-16.807-13.758-13.098-52.491-55.619
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.9710-30.123-33.755-42.172-31.603-31.008-34.761-54.549-35.188-24.807-19.204-19.862-69.834-71.351
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192060.08-4.9670.3580.237-3.955-5.0340.5550.339-4.495-0.573-1.808-2.365-67.677-72.043
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192025.010-26.575-37.767-50.873-30.29-27.8-37.972-89.542-34.637-26.976-19.345-20.695-66.581-68.514
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192024.010-19.153-10.519-17.987-18.184-21.058-12.155-52.403-23.889-22.354-17.049-16.94-61.271-53.473
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192050.010-21.156-24.637-33.197-22.91-20.818-24.392-68.107-27.292-20.439-18.879-18.607-64.959-69.26
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.9710-9.47715.8530.903-7.675-11.50515.17-27.428-11.883-15.627-9.39-8.3358.1761.149
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.978-16.982-5.87-4.631-14.529-19.063-6.521-4.985-17.757-19.886-17.204-16.084-58.994-61.682
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064025.08-18.238-13.112-15.944-17.475-18.196-12.591-15.579-17.477-19.388-19.077-18.152-24.406-29.298
dark720p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128030.08-19.775-8.589-1.736-16.413-22.097-13.754-5.468-16.881-27.149-26.648-26.158-69.48-71.612
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192050.010-11.959-12.507-16.127-12.426-14.15-14.565-30.673-14.887-19.3-15.16-13.311-28.557-27.731
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192050.08-7.955-3.971-1.078-7.135-9.854-5.795-1.993-9.173-12.851-10.566-9.576-37.843-41.239
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128050.08-20.984-19.375-22.454-21.015-21.747-19.522-22.798-21.702-15.87-8.983-10.572-69.205-70.492
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064030.08-18.627-14.459-16.373-18.211-18.922-14.153-15.136-18.427-14.129-19.578-21.138-50.202-53.857
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192030.08-13.066-12.754-10.381-12.781-13.816-12.817-10.291-13.667-16.852-12.422-10.81-49.434-52.53
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064030.08-10.6520.61-2.343-8.988-10.9011.603-1.372-9.991-10.731-8.054-9.015-43.856-49.46
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064029.978-2.1962.838-16.739-2.602-4.3081.077-16.808-4.271-7.129-3.958-5.458-38.658-26.951
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192025.08-16.19413.747.144-10.912-17.74613.1196.422-14.942-16.552-12.386-12.43-56.875-59.751
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064050.08-12.215-9.98-11.967-11.963-12.267-9.856-11.787-12.071-4.324-8.371-7.895-46.81-49.648
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064029.978-19.862-19.865-19.026-19.785-19.385-19.064-18.353-19.308-14.584-19.383-16.352-64.56-67.518
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode064030.08-15.144-7.172-10.211-13.869-19.672-9.905-13.041-18.906-2.355-11.768-9.55-43.632-45.187
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192029.978-16.84-5.401-6.462-14.976-18.677-5.793-6.801-18.262-22.938-19.093-19.058-54.903-59.019
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.08-17.935-12.204-10.089-16.797-18.963-12.801-10.406-18.282-14.458-12.941-13.158-70.339-69.201
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0128060.08-14.808-13.326-15.862-14.837-15.119-13.126-15.894-15.144-16.691-12.97-13.212-61.935-64.806
wikipedia_420svtav1svtav1_20200430_1851716_enc-mode0192030.08-3.972-10.032-12.239-5.209-4.075-9.476-37.749-11.613-6.501-4.42-3.16-96.703-97.321
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20200430_1851716_enc-mode0-16.156-12.132-16.384-15.884-17.153-12.67-23.063-18.416-17.191-13.737-13.531-56.891-58.715
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
640-13.848-8.734-13.229-13.27-14.807-8.984-13.154-14.35-10.377-12.884-12.509-44.589-45.988
1280-16.869-13.186-12.206-16.044-17.833-13.908-12.755-16.866-17.183-12.188-12.397-64.952-65.651
1920-16.544-12.7-18.44-16.514-17.56-13.26-28.686-19.93-18.96-14.417-14.132-57.691-59.96
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.0-17.578-6.625-22.019-17.065-20.824-8.396-60.856-22.847-23.495-19.326-18.882-42.358-40.885
25.0-20.336-12.379-19.891-19.559-21.247-12.481-32.9-22.352-20.972-16.936-17.092-49.287-52.521
29.97-21.473-20.711-30.785-22.504-22.704-21.715-31.374-27.475-23.897-20.61-19.862-53.435-54.793
30.0-13.539-8.733-8.88-12.578-14.914-9.75-13.843-14.914-12.953-13.815-13.305-58.884-61.661
50.0-15.274-13.797-17.702-15.452-16.122-14.404-35.123-17.639-16.03-13.387-12.775-49.948-52.518
60.0-13.517-8.597-9.241-12.724-14.03-8.598-10.753-13.633-13.948-8.673-9.001-63.932-65.531
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
8-13.336-7.516-8.841-12.373-14.162-7.842-10.687-13.754-13.61-10.764-10.712-58.743-60.635
10-23.206-23.67-35.241-24.661-24.632-24.742-54.001-30.07-26.144-21.168-20.578-52.259-53.915