SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.9710-20.514-25.04-33.587-22.078-20.776-24.969-53.218-23.285-23.711-21.006-17.692-46.851-51.728
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.9710-38.097-46.166-74.093-42.025-39.263-47.73-98.671-54.606-41.717-35.415-36.406-70.778-73.43
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192024.010-14.3743.259-21.579-13.733-18.631.587-67.893-19.69-22.525-18.253-17.762-29.988-36.766
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-10.077-2.594-2.972-8.434-10.614-2.632-2.904-9.561-8.963-4.199-3.73-60.842-65.739
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.9710-37.648-61.74-74.622-44.794-38.858-65.9380.0-60.853-44.109-37.233-36.418-70.016-74.317
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.010-28.068-24.991-24.857-27.386-29.65-25.246-24.976-29.183-24.86-16.699-16.965-64.756-65.9
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.08-11.69-13.794-12.825-12.035-12.267-13.853-12.834-12.384-11.833-2.125-3.015-65.634-61.645
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-11.888-5.431-14.916-11.795-11.655-5.108-38.752-12.555-9.434-7.772-9.035-93.16-94.57
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192050.010-16.949-11.841-20.592-16.788-17.44-11.822-74.726-20.286-22.607-17.645-15.778-47.846-54.855
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-13.538-10.127-11.538-13.113-13.338-10.221-11.935-13.208-16.417-8.528-9.195-60.055-61.634
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-10.126-15.59-13.817-10.934-10.154-14.957-13.542-10.473-10.862-10.478-12.268-50.055-54.521
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-15.8610.656-0.437-13.222-16.9840.316-0.751-15.592-16.554-11.764-11.079-69.458-74.131
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.08-9.164-6.912-6.548-8.77-9.452-6.576-6.496-9.151-10.852-7.166-6.932-51.986-57.436
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-9.691-0.124-0.476-8.127-10.699-0.769-1.109-9.891-13.027-5.302-5.31-58.239-64.065
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-15.739-19.433-22.557-16.645-15.879-19.471-22.849-16.573-18.908-3.772-6.1-66.785-71.644
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.08-10.069-1.6151.513-8.229-10.845-1.6151.602-9.384-12.425-5.231-4.697-56.448-62.662
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-9.293-9.642-6.925-9.094-9.754-9.762-7.071-9.598-9.819-6.503-7.067-58.968-63.153
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-13.1015.377-4.901-10.502-13.8054.92-5.032-12.615-30.069-13.887-13.032-51.947-56.086
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.9710-28.994-31.844-41.677-30.457-29.859-33.058-54.621-34.28-25.218-18.193-18.439-61.198-65.715
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-4.3491.541.831-3.184-4.3771.821.96-3.778-0.956-1.492-2.068-63.301-69.898
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192025.010-25.706-38.628-50.545-29.914-27.19-38.997-89.181-34.675-25.658-17.448-19.229-62.928-66.878
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192024.010-17.835-6.445-15.276-16.452-19.726-8.186-50.062-22.359-21.373-15.307-15.279-57.28-50.955
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192050.010-20.337-23.912-33.132-22.207-19.95-23.543-66.675-26.001-20.029-18.864-18.343-62.301-67.16
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.9710-8.8623.333-8.564-8.198-9.9452.89-34.61-10.608-13.136-9.78-9.048-24.511-29.596
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.978-15.1311.5351.065-11.714-17.230.8970.757-15.429-17.74-15.072-14.08-63.672-67.369
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064025.08-16.464-12.483-14.906-15.9-16.812-12.142-14.62-16.245-19.302-18.218-17.993-42.06-48.073
dark720p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128030.08-15.459-11.7960.413-13.639-17.39-15.757-2.648-15.02-19.804-18.41-18.371-68.317-74.173
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192050.010-11.845-9.837-14.411-11.944-13.888-11.221-29.127-14.266-19.002-14.719-13.171-37.951-43.444
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192050.08-7.753-0.6321.53-6.51-9.426-1.6821.041-8.328-12.438-9.691-9.19-52.62-57.491
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128050.08-20.692-18.28-21.193-20.57-21.58-18.429-21.533-21.462-15.763-9.171-10.573-61.623-67.227
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064030.08-17.749-11.667-13.135-17.027-18.071-11.394-11.931-17.379-15.246-18.594-18.917-63.77-69.337
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192030.08-13.148-9.182-7.392-12.186-13.778-9.242-7.337-13.364-15.513-11.756-10.086-52.901-56.74
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064030.08-9.5460.446-2.311-8.081-9.7831.253-1.506-8.992-9.929-7.669-8.592-52.149-56.664
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064029.978-1.2320.498-18.493-2.024-2.957-1.129-18.122-2.965-6.17-3.816-5.386-61.597-56.227
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192025.08-15.98719.67313.295-9.487-17.46418.9912.47-14.021-16.699-9.395-9.651-58.503-64.694
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064050.08-10.616-9.881-11.88-10.682-10.716-9.792-11.729-10.693-1.724-6.001-5.762-54.847-59.973
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064029.978-17.377-15.997-14.782-16.996-16.931-15.223-14.126-16.679-13.008-16.689-14.269-65.222-68.406
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064030.08-15.268-6.918-8.655-13.778-19.708-9.86-11.647-18.849-3.241-12.011-9.738-56.424-61.012
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.978-14.417-4.876-4.478-12.812-16.263-5.187-4.697-15.904-20.756-16.703-16.9-59.505-63.239
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.08-16.835-12.403-10.554-15.941-17.917-13.088-10.916-17.377-13.896-11.455-11.841-65.665-66.832
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.08-13.905-13.842-15.343-14.111-14.378-13.704-15.381-14.442-15.228-12.374-12.654-54.471-61.076
wikipedia_420svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192030.08-0.7564.491-1.935-0.434-0.7563.929-35.122-7.319-0.0770.103-0.186-96.051-97.189
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20200213_8964631_enc-mode0-15.146-10.782-15.149-14.808-16.099-11.326-22.155-17.365-16.443-12.517-12.434-58.873-62.706
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
640-12.607-8.0-12.023-12.07-13.568-8.327-11.954-13.115-9.803-11.857-11.523-56.581-59.956
1280-15.735-12.954-11.174-15.085-16.685-13.534-11.648-16.05-15.583-10.329-10.631-61.113-64.619
1920-15.63-10.86-17.137-15.436-16.582-11.45-27.913-18.856-18.419-13.336-13.205-58.804-62.852
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.0-16.104-1.593-18.428-15.092-19.178-3.299-58.978-21.025-21.949-16.78-16.521-43.634-43.861
25.0-19.386-10.479-17.385-18.434-20.489-10.716-30.444-21.647-20.553-15.02-15.624-54.497-59.882
29.97-20.252-20.033-29.915-21.233-21.342-21.05-30.812-26.068-22.841-19.323-18.738-58.15-61.114
30.0-11.988-5.771-5.502-10.858-13.248-6.845-11.699-13.487-10.635-11.39-10.982-64.936-69.186
50.0-14.699-12.397-16.613-14.783-15.5-12.748-33.791-16.839-15.26-12.682-12.136-52.864-58.358
60.0-12.712-8.058-9.083-11.97-13.235-8.122-10.687-12.86-14.007-8.047-8.437-61.986-65.687
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
8-12.231-5.967-7.444-11.199-13.033-6.316-9.559-12.641-12.888-9.505-9.591-61.209-65.097
10-22.436-22.821-34.411-23.831-23.764-23.853-53.647-29.174-25.329-20.047-19.544-53.034-56.729