SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.9710-19.635-24.949-33.257-21.26-19.991-24.899-53.191-22.559-23.496-20.641-16.977-55.248-53.884
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.9710-34.432-42.753-75.186-39.095-35.289-44.078-99.077-52.624-41.92-33.956-33.595-74.839-74.366
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191212_13993eb192024.010-12.4995.718-8.922-10.903-16.094.029-61.698-17.038-19.109-15.884-15.212-36.326-37.848
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-8.002-3.119-2.684-6.852-9.328-4.177-2.791-8.56-5.657-5.339-4.854-58.436-59.159
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.9710-34.342-59.343-72.908-41.715-35.606-63.5220.0-58.63-41.256-34.755-33.404-70.321-72.986
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb128060.010-25.741-17.647-17.504-24.004-27.294-17.757-17.544-26.283-23.889-15.43-15.534-63.344-60.975
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb128060.08-11.05-14.019-12.842-11.567-11.77-14.139-12.906-11.963-10.333-1.3-2.288-71.857-67.365
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-10.028-6.884-15.28-10.268-9.578-6.822-40.384-10.625-6.943-6.134-7.303-94.546-95.466
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191212_13993eb192050.010-15.496-13.413-21.293-15.84-16.112-13.409-76.133-19.117-21.445-17.298-15.156-53.947-55.435
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-11.648-9.868-10.608-11.44-11.975-10.107-11.013-11.953-15.235-8.431-8.454-62.49-60.645
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-8.403-14.372-13.686-9.42-8.745-14.076-13.516-9.199-9.531-9.178-10.317-48.209-51.19
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-12.556-0.136-1.733-10.625-13.883-0.678-2.267-12.85-12.987-9.132-8.435-70.462-74.023
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191212_13993eb128060.08-7.501-5.7-4.869-7.149-8.154-5.551-4.891-7.849-10.48-6.802-6.098-55.547-58.167
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-7.5851.3072.456-6.006-8.6140.5151.863-7.793-10.243-2.788-2.777-61.018-62.892
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-13.293-15.253-19.077-13.954-13.827-15.325-19.391-14.306-16.678-2.335-4.463-71.586-73.323
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191212_13993eb128060.08-7.513-2.2450.199-6.32-8.405-2.4950.154-7.467-10.137-4.431-3.587-63.097-70.271
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-7.49-9.636-7.099-7.685-8.108-9.889-7.443-8.177-8.762-5.039-5.393-59.993-62.128
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-11.2618.9036.057-7.639-12.148.3755.755-10.642-25.1-12.275-11.343-51.335-52.202
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20191212_13993eb192029.9710-27.563-29.904-41.319-29.047-28.229-30.988-56.473-34.399-26.506-17.519-17.683-68.335-69.238
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-3.1-0.0890.847-2.426-3.22-0.0430.851-2.8860.6640.303-0.02-68.808-71.961
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191212_13993eb192025.010-23.916-29.759-44.995-26.744-25.283-29.843-89.509-31.813-25.571-16.496-17.762-64.382-67.485
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192024.010-16.507-7.412-15.661-15.519-18.135-9.226-50.318-21.043-20.583-14.072-14.001-61.178-52.42
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191212_13993eb192050.010-19.461-24.466-32.459-21.522-19.32-24.123-66.941-25.478-18.734-17.086-16.614-63.043-66.65
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.9710-7.0682.776-8.092-6.577-7.8112.41-34.289-8.497-10.444-8.441-7.77-25.097-30.374
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.978-13.901-1.178-2.071-11.314-16.093-1.902-2.472-14.696-16.002-13.492-12.96-63.229-65.07
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64025.08-14.744-10.987-12.529-14.128-15.778-11.195-12.61-15.156-20.033-16.638-16.924-42.929-51.415
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb128030.08-12.985-7.932-3.96-11.367-14.833-11.131-6.766-12.457-15.756-17.695-17.643-70.615-73.563
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192050.010-9.063-13.318-14.293-9.989-10.897-14.803-28.93-12.122-14.867-11.003-9.852-43.402-44.422
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192050.08-4.51-4.461.223-4.183-5.965-5.6510.755-5.779-7.411-5.546-5.473-49.0-54.088
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb128050.08-19.218-19.217-20.634-19.387-20.232-19.429-20.964-20.258-15.079-6.986-8.503-65.409-68.969
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64030.08-16.631-11.341-14.836-16.191-16.548-11.132-13.409-16.059-11.848-17.916-18.283-68.149-71.519
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192030.08-10.422-8.081-6.789-9.832-11.108-8.325-6.966-10.846-12.58-8.118-6.29-54.527-57.393
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64030.08-8.068-1.892-3.992-7.194-8.378-1.515-3.506-7.935-8.533-5.239-6.591-45.421-56.08
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64029.978-0.3660.197-13.013-1.027-1.386-0.828-13.547-1.407-3.966-2.402-3.763-63.038-55.776
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192025.08-13.85316.69711.441-8.28-15.26616.04310.682-12.331-14.353-8.693-8.832-62.319-65.737
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64050.08-9.378-7.81-8.145-9.099-9.462-7.802-8.126-9.285-1.53-4.661-4.848-54.749-57.967
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64029.978-16.213-18.344-17.753-16.593-15.563-17.623-16.739-15.777-11.041-17.235-13.978-73.203-74.507
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64030.08-14.008-9.376-11.291-13.274-18.493-12.05-14.091-17.993-3.669-10.421-8.244-57.726-59.699
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.978-12.409-5.734-5.551-11.362-14.314-6.048-5.838-14.073-19.543-14.601-14.919-57.256-58.663
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb128060.08-15.85-12.418-11.173-15.194-17.05-13.16-11.556-16.635-14.108-11.369-11.54-68.602-67.907
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb128060.08-12.313-13.408-16.003-12.793-13.145-13.47-16.199-13.299-14.242-10.781-10.914-56.231-58.93
wikipedia_420svtav1svtav1_20191212_13993eb192030.080.694.577-1.2190.8580.6714.698-34.68-6.1130.4270.7370.342-96.843-97.635
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20191212_13993eb-13.318-10.388-14.298-13.189-14.303-10.98-21.812-15.809-14.726-11.108-10.911-61.097-62.852
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
640-11.344-8.507-11.651-11.072-12.23-8.878-11.718-11.944-8.66-10.644-10.376-57.888-60.995
1280-14.021-11.573-10.848-13.472-15.11-12.142-11.334-14.526-14.253-9.349-9.514-64.338-65.769
1920-13.621-10.524-16.006-13.653-14.602-11.18-27.534-17.191-16.439-11.749-11.464-60.969-62.47
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.0-14.503-0.847-12.291-13.211-17.113-2.599-56.008-19.04-19.846-14.978-14.606-48.752-45.134
25.0-17.504-8.017-15.361-16.384-18.776-8.332-30.479-19.767-19.986-13.942-14.506-56.543-61.546
29.97-18.437-19.915-29.906-19.776-19.365-20.831-31.292-24.74-21.575-18.116-17.228-61.174-61.652
30.0-10.237-5.674-7.015-9.5-11.448-6.576-13.236-11.9-8.66-9.775-9.451-65.547-69.315
50.0-12.855-13.781-15.934-13.337-13.665-14.203-33.39-15.34-13.177-10.43-10.074-54.925-57.922
60.0-10.833-7.162-7.688-10.209-11.577-7.425-9.455-11.28-12.104-6.904-7.083-64.098-65.413
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
8-10.454-6.061-7.154-9.724-11.356-6.498-9.4-11.146-11.023-8.131-8.157-62.888-65.124
10-20.477-21.206-32.157-21.851-21.671-22.184-52.842-27.467-23.985-18.548-17.797-56.622-57.174