SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.9710-19.245-24.717-33.196-20.853-19.504-24.665-53.17-22.081-22.216-20.196-16.542-42.849-43.437
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.9710-34.23-43.344-75.232-39.035-35.119-44.772-99.071-52.635-42.485-34.362-33.7-62.533-61.72
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191206_920cc3b192024.010-10.6218.969-9.761-9.136-14.1167.477-63.389-15.059-17.769-14.546-13.723-24.71-27.026
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-8.432-2.723-2.395-7.111-9.802-3.839-2.527-8.929-6.73-5.648-5.015-46.036-45.82
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.9710-33.881-59.623-73.121-41.561-35.22-64.0550.0-58.637-40.508-34.987-33.439-61.61-63.869
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.010-25.532-17.417-17.118-23.779-27.089-17.524-17.155-26.071-23.264-15.45-15.544-61.871-58.439
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.08-11.518-12.807-11.098-11.626-12.3-12.933-11.142-12.294-9.885-1.189-2.123-60.067-53.67
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-10.015-6.905-15.287-10.259-9.563-6.867-40.394-10.612-6.855-6.102-7.289-94.347-95.509
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191206_920cc3b192050.010-14.04-13.92-21.387-14.717-14.613-13.926-76.759-17.715-19.876-16.538-14.385-45.185-47.026
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-11.715-9.141-9.949-11.397-12.067-9.396-10.357-11.977-15.254-8.599-8.384-40.831-42.892
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-9.43-13.975-12.735-10.13-9.859-13.725-12.574-10.162-10.913-10.926-10.993-23.097-29.738
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-13.354-0.497-2.317-11.394-14.668-1.012-2.776-13.618-13.464-10.104-9.232-57.901-58.874
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.08-7.768-5.229-3.948-7.27-8.455-5.097-3.958-8.078-10.879-7.014-6.262-40.569-39.824
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-7.8842.0453.746-6.072-8.9791.253.079-8.052-10.698-2.994-2.948-46.592-47.494
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-13.048-14.308-18.096-13.581-13.636-14.403-18.387-13.995-15.9-2.417-4.432-53.015-55.828
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.08-7.86-2.1140.377-6.579-8.777-2.3830.325-7.774-10.734-4.514-3.717-49.44-57.964
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-7.556-8.177-5.845-7.461-8.201-8.405-6.173-8.129-8.808-5.162-5.292-36.194-42.635
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-11.4079.4886.336-7.684-12.2988.9466.024-10.754-24.861-12.505-11.456-40.848-44.251
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.9710-26.777-29.853-41.428-28.417-27.448-30.947-56.421-33.749-24.966-17.088-17.264-60.395-59.835
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191206_920cc3b192060.08-3.5350.6251.587-2.639-3.6910.6461.59-3.2420.4780.8210.63-53.358-59.428
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191206_920cc3b192025.010-22.976-29.889-45.122-26.005-24.326-29.982-89.592-30.966-24.69-16.27-17.388-57.819-58.947
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192024.010-14.895-6.315-14.954-14.041-16.493-8.12-50.016-19.469-18.645-13.115-12.967-58.249-47.61
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191206_920cc3b192050.010-18.104-24.186-32.278-20.398-17.845-23.816-66.841-24.037-17.001-15.761-15.285-55.016-56.887
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.9710-6.9064.2-7.671-6.333-7.4943.939-33.925-8.123-10.087-7.365-6.671-8.581-13.715
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.978-14.1090.015-0.62-11.234-16.348-0.762-1.024-14.813-16.289-13.16-12.626-50.145-50.632
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64025.08-14.852-10.772-12.444-14.183-15.898-10.993-12.555-15.23-19.301-16.036-16.158-36.162-37.254
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128030.08-14.378-7.978-4.657-12.501-16.376-11.34-7.494-13.371-16.556-17.848-17.824-53.291-57.731
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192050.010-9.635-14.946-15.659-10.714-11.512-16.417-30.139-12.852-15.278-12.208-10.7-29.995-27.405
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192050.08-5.317-6.4110.634-5.065-6.893-7.690.092-6.778-7.976-6.545-6.207-30.743-33.249
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128050.08-19.658-18.57-19.974-19.631-20.704-18.791-20.313-20.628-15.249-7.807-9.158-48.647-52.65
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64030.08-16.674-11.242-13.731-16.128-16.661-11.106-12.464-16.1-12.148-17.773-17.659-48.925-54.053
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192030.08-10.709-7.608-6.36-9.973-11.434-7.857-6.536-11.113-13.499-8.076-5.977-37.71-40.884
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64030.08-8.469-0.22-2.462-7.253-8.7880.225-2.032-8.193-9.491-5.608-6.737-41.128-45.99
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64029.978-0.5165.722-7.502-0.493-1.1874.906-8.15-1.062-3.411-2.111-3.101-54.448-44.46
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192025.08-14.77217.16311.735-8.963-16.23116.48910.962-13.162-15.032-10.016-10.096-43.064-49.928
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64050.08-9.89-7.528-7.595-9.402-9.981-7.513-7.568-9.677-1.415-5.237-5.273-31.971-36.192
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64029.978-16.466-17.984-18.239-16.799-15.899-17.413-17.573-16.091-11.179-17.454-14.408-54.94-61.707
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b64030.08-14.577-8.511-10.604-13.574-19.1-11.197-13.467-18.468-3.616-11.085-8.615-34.781-49.459
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b192029.978-12.322-3.973-4.795-11.107-14.258-4.298-5.073-13.978-19.611-14.258-14.533-40.189-43.265
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.08-16.414-11.379-10.099-15.495-17.654-12.131-10.508-17.101-14.434-11.971-12.091-48.102-49.518
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191206_920cc3b128060.08-12.932-12.817-15.491-13.211-13.819-12.884-15.687-13.902-14.677-11.021-11.157-41.414-44.632
wikipedia_420svtav1svtav1_20191206_920cc3b192030.080.6494.477-1.2620.8110.6324.616-34.716-6.1520.5310.6580.275-96.714-97.521
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20191206_920cc3b-13.375-9.818-13.81-13.152-14.373-10.423-21.378-15.829-14.634-11.181-10.844-47.702-49.737
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
640-11.635-7.219-10.368-11.119-12.502-7.585-10.544-12.117-8.651-10.758-10.279-43.194-47.016
1280-14.507-11.039-10.251-13.762-15.647-11.635-10.742-14.902-14.46-9.602-9.734-50.425-51.804
1920-13.491-10.131-15.757-13.499-14.481-10.8-27.338-17.066-16.237-11.758-11.32-48.064-49.831
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.0-12.7581.327-12.357-11.589-15.304-0.321-56.702-17.264-18.207-13.831-13.345-41.48-37.318
25.0-17.533-7.833-15.277-16.384-18.818-8.162-30.395-19.786-19.674-14.107-14.547-45.682-48.709
29.97-18.273-18.84-29.089-19.537-19.164-19.785-30.49-24.574-21.195-17.887-16.921-48.41-49.182
30.0-10.693-5.18-6.513-9.77-11.954-6.11-12.785-12.233-9.13-9.955-9.423-52.091-57.606
50.0-12.774-14.26-16.043-13.321-13.592-14.692-33.588-15.281-12.799-10.683-10.168-40.26-42.235
60.0-11.15-6.583-7.021-10.356-11.929-6.86-8.789-11.543-12.305-7.175-7.207-49.605-51.657
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
8-10.831-5.378-6.436-9.914-11.763-5.832-8.713-11.448-11.262-8.39-8.262-47.822-50.768
10-19.737-20.92-32.244-21.249-20.898-21.901-53.04-26.783-23.066-18.157-17.301-47.401-47.16