SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192024.010-11.8733.232-4.41-10.252-14.9641.494-56.703-16.043-18.17541.464
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191126_fbad3ac192060.08-6.992-1.595-1.04-5.715-8.394-2.717-1.144-7.544-5.781-17.777
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac128060.08-10.816-12.104-10.33-10.92-11.58-12.205-10.397-11.577-8.624-59.634
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191126_fbad3ac192060.08-9.723-8.063-15.195-10.101-9.284-7.99-40.19-10.415-8.052-38.682
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191126_fbad3ac192050.010-14.644-11.014-18.891-14.688-15.299-11.009-75.526-18.283-20.848195.599
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191126_fbad3ac192060.08-10.67-8.145-9.048-10.368-11.062-8.377-9.45-10.976-13.82512.746
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192060.08-8.846-13.371-11.749-9.509-9.287-13.125-11.597-9.573-10.17531.413
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192060.08-12.3491.237-0.832-10.289-13.7970.637-1.377-12.695-12.497.27
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac128060.08-7.152-3.325-3.248-6.53-7.876-3.21-3.27-7.445-9.72364.527
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192060.08-7.1043.3264.531-5.258-8.1872.5113.89-7.244-10.00917.387
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191126_fbad3ac192060.08-11.394-12.894-16.392-11.936-12.019-13.002-16.748-12.374-12.953-33.048
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191126_fbad3ac128060.08-7.166-1.7340.905-5.927-8.141-1.9920.829-7.158-9.58517.954
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192060.08-6.723-6.896-4.853-6.567-7.387-7.133-5.183-7.284-8.33416.552
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192060.08-10.21711.5967.443-6.406-11.1211.0657.122-9.528-22.44263.352
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191126_fbad3ac192060.08-2.7011.2662.553-1.81-2.871.2882.557-2.4220.946-35.25
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191126_fbad3ac192025.010-23.186-25.106-41.547-25.397-24.686-25.164-88.031-31.155-25.098129.957
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191126_fbad3ac192050.010-18.969-22.385-30.069-20.669-18.944-22.041-64.67-24.974-18.721147.903
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192029.978-13.813-0.1910.533-10.891-16.072-0.9410.118-14.517-15.933.638
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac64025.08-14.626-10.504-13.043-14.037-15.698-10.703-13.128-15.067-20.178-6.099
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac128030.08-13.839-7.282-3.005-11.787-15.869-10.585-5.771-12.529-15.4487.648
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192050.08-4.868-5.9442.348-4.536-6.47-7.2261.806-6.314-7.08617.99
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac128050.08-19.159-18.348-19.025-19.1-20.216-18.571-19.356-20.125-14.61424.589
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac64030.08-15.918-9.424-14.295-15.428-15.769-9.203-12.82-15.269-10.109-43.646
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192030.08-9.817-5.71-4.486-8.881-10.534-5.956-4.678-10.142-12.49913.56
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac64030.08-7.590.241-2.836-6.528-7.8870.651-2.398-7.358-7.5617.258
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac64029.9780.4014.904-8.4610.305-0.2514.073-9.055-0.141-1.663-7.622
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192025.08-14.2817.13211.943-8.52-15.72416.47811.188-12.684-14.468-8.227
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac64050.08-9.386-7.77-7.695-9.046-9.511-7.758-7.664-9.2960.93734.992
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac64029.978-16.253-18.438-17.834-16.643-15.564-17.773-17.03-15.802-11.721-29.133
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac64030.08-14.157-8.882-10.379-13.264-18.604-11.654-13.185-18.032-2.725-8.82
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac192029.978-11.3-5.22-4.651-10.359-13.272-5.619-4.917-13.043-17.83626.835
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac128060.08-15.663-11.501-9.625-14.834-16.913-12.265-10.051-16.407-13.006-23.561
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191126_fbad3ac128060.08-11.987-13.177-13.609-12.283-12.933-13.294-13.78-13.018-14.315-48.293
wikipedia_420svtav1svtav1_20191126_fbad3ac192030.08-3.205-0.543-7.241-3.345-3.223-0.425-40.231-10.244-4.446-54.9
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20191126_fbad3ac-11.058-6.077-8.045-10.339-12.041-6.522-15.613-12.255-11.66313.763
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-11.076-7.125-10.649-10.663-11.898-7.481-10.754-11.567-7.574-7.581
1280-12.254-9.639-8.277-11.626-13.361-10.303-8.828-12.608-12.188-2.396
1920-10.634-4.464-7.053-9.775-11.63-4.863-19.688-12.373-12.91126.889
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-11.8733.232-4.41-10.252-14.9641.494-56.703-16.043-18.17541.464
25.0-17.364-6.159-14.216-15.985-18.703-6.463-29.99-19.635-19.91538.544
29.97-10.241-4.736-7.604-9.397-11.29-5.065-7.721-10.876-11.787-1.57
30.0-10.754-5.267-7.04-9.872-11.981-6.195-13.181-12.262-8.798-13.15
50.0-13.405-13.092-14.666-13.608-14.088-13.321-33.082-15.798-12.06684.215
60.0-9.3-5.025-5.366-8.564-10.057-5.321-7.252-9.711-10.558-1.67
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-10.244-5.045-5.954-9.35-11.184-5.501-8.197-10.874-10.457-1.566
10-17.168-13.818-23.729-17.751-18.473-14.18-71.232-22.614-20.71128.731