SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191122_affa126192024.010-10.729-0.172-5.577-9.578-13.796-1.984-57.588-15.115-15.67628.375
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191122_affa126192060.08-6.761-1.306-0.993-5.497-8.183-2.475-1.089-7.339-5.529-25.752
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126128060.08-10.75-12.274-10.488-10.893-11.547-12.386-10.551-11.558-8.761-63.612
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191122_affa126192060.08-9.745-8.362-15.294-10.147-9.322-8.287-40.231-10.454-7.992-35.662
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191122_affa126192050.010-13.163-11.712-19.557-13.622-13.842-11.758-75.792-17.082-18.023141.683
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191122_affa126192060.08-10.441-9.077-9.759-10.294-10.883-9.327-10.182-10.856-14.79211.843
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191122_affa126192060.08-8.783-13.849-12.24-9.541-9.246-13.564-12.044-9.588-10.11638.179
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191122_affa126192060.08-12.2820.755-0.521-10.189-13.7370.189-1.078-12.635-12.4734.101
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191122_affa126128060.08-7.24-4.195-2.98-6.669-7.953-4.052-3.018-7.551-9.77653.079
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126192060.08-7.0623.5654.319-5.214-8.1472.7553.66-7.195-9.65131.624
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191122_affa126192060.08-11.467-12.618-15.208-11.882-12.134-12.714-15.549-12.373-12.795-36.935
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191122_affa126128060.08-7.038-1.3880.841-5.793-8.025-1.6480.765-7.032-9.253.176
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191122_affa126192060.08-6.768-7.04-5.151-6.647-7.434-7.288-5.498-7.347-8.24819.673
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126192060.08-10.27810.5256.898-6.601-11.1929.9856.557-9.659-22.91553.084
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191122_affa126192060.08-2.7340.9732.501-1.871-2.8980.9922.51-2.4631.025-24.567
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191122_affa126192025.010-22.538-27.689-45.538-25.53-24.093-27.782-91.612-31.036-24.19787.64
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191122_affa126192050.010-17.879-22.977-31.101-20.006-17.827-22.686-66.784-24.114-16.636111.044
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126192029.978-13.5550.3720.151-10.665-15.823-0.381-0.278-14.276-15.2942.055
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191122_affa12664025.08-13.887-8.676-11.079-13.061-15.004-8.876-11.144-14.181-18.1364.562
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126128030.08-13.783-6.889-3.047-11.791-15.812-10.269-5.921-12.517-15.787-2.722
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126192050.08-4.81-5.8652.394-4.478-6.415-7.1391.859-6.258-7.12114.496
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126128050.08-19.203-18.263-19.316-19.161-20.266-18.489-19.659-20.175-15.0418.454
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191122_affa12664030.08-16.299-9.271-14.987-15.807-16.22-9.072-13.377-15.707-12.015-38.512
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126192030.08-9.672-5.97-4.17-8.761-10.395-6.213-4.344-10.003-12.42919.147
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191122_affa12664030.08-6.8540.981-1.223-5.711-7.1061.577-0.664-6.522-7.298-4.838
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191122_affa12664029.9780.8256.402-8.9830.7460.1465.608-9.0970.276-1.179-14.63
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126192025.08-14.2918.2312.416-8.391-15.73317.55711.629-12.616-14.28-1.504
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191122_affa12664050.08-8.869-5.452-6.487-8.256-9.047-5.436-6.472-8.6470.75131.119
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191122_affa12664029.978-15.861-17.602-17.658-16.223-15.251-16.908-16.916-15.45-11.648-30.231
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191122_affa12664030.08-13.934-6.93-9.417-12.789-18.524-9.791-12.279-17.824-3.201-14.328
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126192029.978-10.918-6.505-5.685-10.231-12.885-6.869-6.002-12.709-18.58928.974
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126128060.08-15.951-12.715-10.628-15.251-17.193-13.452-11.029-16.752-13.549-10.44
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191122_affa126128060.08-11.772-12.348-13.558-12.045-12.698-12.432-13.782-12.768-13.971-46.793
wikipedia_420svtav1svtav1_20191122_affa126192030.08-3.098-0.743-7.32-3.284-3.123-0.642-40.055-10.199-4.582-55.111
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20191122_affa126-10.811-6.12-8.19-10.151-11.812-6.566-15.737-12.051-11.4468.432
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-10.697-5.793-9.976-10.157-11.572-6.128-9.993-11.151-7.532-9.551
1280-12.248-9.724-8.454-11.658-13.356-10.39-9.028-12.622-12.305-8.408
1920-10.349-4.973-7.472-9.621-11.355-5.381-20.096-12.166-12.51620.619
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-10.729-0.172-5.577-9.578-13.796-1.984-57.588-15.115-15.67628.375
25.0-16.905-6.045-14.734-15.661-18.277-6.367-30.376-19.278-18.87130.233
29.97-9.877-4.333-8.044-9.093-10.953-4.638-8.073-10.54-11.678-3.458
30.0-10.607-4.804-6.694-9.69-11.863-5.735-12.774-12.129-9.219-16.061
50.0-12.785-12.854-14.813-13.105-13.479-13.102-33.37-15.255-11.21461.359
60.0-9.271-5.29-5.484-8.569-10.039-5.58-7.371-9.705-10.586-1.933
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-10.109-4.851-5.889-9.213-11.068-5.302-8.109-10.746-10.488-2.736
10-16.077-15.638-25.443-17.184-17.389-16.052-72.944-21.837-18.63392.185