SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192024.010-10.7390.063-5.393-9.557-13.803-1.743-57.38-15.11-15.72822.587
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191121_ebd9c80192060.08-6.766-1.324-0.975-5.501-8.186-2.49-1.07-7.342-5.533-26.389
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80128060.08-10.75-12.274-10.488-10.893-11.547-12.386-10.551-11.558-8.761-60.574
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191121_ebd9c80192060.08-9.745-8.362-15.294-10.147-9.322-8.287-40.231-10.454-7.992-38.943
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191121_ebd9c80192050.010-13.165-11.666-19.558-13.621-13.842-11.716-75.647-17.082-18.026192.908
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191121_ebd9c80192060.08-10.441-9.079-9.759-10.294-10.883-9.328-10.182-10.857-14.8019.975
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192060.08-8.784-13.824-12.244-9.539-9.249-13.543-12.049-9.59-10.12545.357
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192060.08-12.2820.755-0.521-10.189-13.7370.189-1.078-12.635-12.47314.26
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80128060.08-7.247-4.227-2.994-6.679-7.962-4.084-3.034-7.562-9.78675.662
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192060.08-7.0623.5654.319-5.214-8.1472.7553.66-7.195-9.65128.595
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191121_ebd9c80192060.08-11.467-12.618-15.208-11.882-12.134-12.714-15.549-12.373-12.795-36.886
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191121_ebd9c80128060.08-7.056-1.3960.832-5.809-8.038-1.6570.753-7.045-9.354-0.275
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192060.08-6.762-7.038-5.167-6.643-7.428-7.291-5.51-7.343-8.22714.994
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192060.08-10.28510.5086.865-6.611-11.1979.9736.527-9.665-22.91750.847
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191121_ebd9c80192060.08-2.7370.9582.553-1.869-2.8960.9752.568-2.4591.024-38.637
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191121_ebd9c80192025.010-22.516-27.608-45.435-25.493-24.068-27.722-91.614-31.009-24.09392.179
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191121_ebd9c80192050.010-17.879-22.977-31.101-20.006-17.827-22.686-66.784-24.114-16.636155.612
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192029.978-13.5550.3720.151-10.665-15.823-0.381-0.278-14.276-15.294-1.137
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c8064025.08-13.888-8.684-11.075-13.062-15.004-8.882-11.14-14.182-18.135-7.008
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80128030.08-13.783-6.889-3.047-11.791-15.812-10.269-5.921-12.517-15.787-0.247
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192050.08-4.81-5.8652.394-4.478-6.415-7.1391.859-6.258-7.1211.356
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80128050.08-19.203-18.263-19.316-19.161-20.266-18.489-19.659-20.175-15.0416.041
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c8064030.08-16.299-9.271-14.987-15.807-16.22-9.072-13.377-15.707-12.015-6.673
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192030.08-9.665-5.986-4.164-8.757-10.387-6.236-4.34-9.997-12.44612.543
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c8064030.08-6.8540.981-1.223-5.711-7.1061.577-0.664-6.522-7.298-11.497
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c8064029.9780.8256.402-8.9830.7460.1465.608-9.0970.276-1.179-17.158
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192025.08-14.2918.2312.416-8.391-15.73317.55711.629-12.616-14.28-10.872
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c8064050.08-8.886-5.472-6.496-8.272-9.065-5.458-6.473-8.6640.74934.451
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c8064029.978-15.861-17.602-17.658-16.223-15.251-16.908-16.916-15.45-11.648-25.329
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c8064030.08-13.934-6.93-9.417-12.789-18.524-9.791-12.279-17.824-3.201-25.507
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80192029.978-10.918-6.505-5.685-10.231-12.885-6.869-6.002-12.709-18.58959.597
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80128060.08-15.951-12.715-10.628-15.251-17.193-13.452-11.029-16.752-13.549-29.448
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191121_ebd9c80128060.08-11.772-12.348-13.558-12.045-12.698-12.432-13.782-12.768-13.971-49.051
wikipedia_420svtav1svtav1_20191121_ebd9c80192030.08-3.098-0.743-7.32-3.284-3.123-0.642-40.055-10.199-4.582-50.212
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20191121_ebd9c80-10.812-6.113-8.181-10.151-11.813-6.56-15.726-12.051-11.44911.209
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-10.699-5.797-9.977-10.16-11.575-6.132-9.992-11.153-7.532-8.389
1280-12.252-9.73-8.457-11.661-13.359-10.396-9.032-12.625-12.321-8.27
1920-10.348-4.957-7.456-9.619-11.354-5.367-20.076-12.164-12.51424.887
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-10.7390.063-5.393-9.557-13.803-1.743-57.38-15.11-15.72822.587
25.0-16.898-6.021-14.698-15.649-18.268-6.349-30.375-19.269-18.83624.766
29.97-9.877-4.333-8.044-9.093-10.953-4.638-8.073-10.54-11.6783.993
30.0-10.605-4.806-6.693-9.69-11.862-5.739-12.773-12.128-9.222-13.599
50.0-12.789-12.849-14.815-13.107-13.483-13.097-33.341-15.259-11.21578.074
60.0-9.274-5.295-5.484-8.571-10.041-5.585-7.371-9.706-10.594-2.701
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-10.111-4.855-5.889-9.215-11.07-5.305-8.109-10.747-10.493-2.739
10-16.075-15.547-25.372-17.169-17.385-15.967-72.856-21.829-18.621115.822