SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191108_6c67c56192024.010-10.953-3.804-3.708-9.92-14.006-5.667-55.33-15.423-15.20823.685
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191108_6c67c56192060.08-6.362-1.021-0.856-5.14-7.843-2.299-1.045-7.03-5.437-26.729
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56128060.08-11.123-12.782-10.464-11.25-11.935-12.916-10.521-11.941-9.221-60.198
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191108_6c67c56192060.08-9.681-8.327-15.59-10.119-9.235-8.229-40.559-10.374-7.749-45.469
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191108_6c67c56192050.010-12.787-11.288-19.629-13.294-13.449-11.319-75.722-16.726-15.273147.001
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191108_6c67c56192060.08-10.537-9.346-10.99-10.496-10.9-9.553-11.402-10.938-14.25321.443
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191108_6c67c56192060.08-8.573-13.662-12.385-9.366-8.982-13.36-12.188-9.347-9.96840.391
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191108_6c67c56192060.08-12.6210.684-0.935-10.556-13.9450.154-1.405-12.853-12.916-1.3
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191108_6c67c56128060.08-7.267-3.749-2.849-6.644-7.99-3.625-2.879-7.569-10.45865.25
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56192060.08-7.14.0794.485-5.187-8.1983.2463.817-7.219-9.51950.375
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191108_6c67c56192060.08-12.26-11.141-14.352-12.343-12.995-11.301-14.735-13.035-14.629-14.718
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191108_6c67c56128060.08-6.832-1.2710.397-5.647-7.825-1.5590.322-6.862-9.18813.574
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191108_6c67c56192060.08-6.908-6.994-5.37-6.782-7.563-7.277-5.733-7.484-8.07430.477
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56192060.08-10.4210.5867.821-6.626-11.34810.0427.498-9.776-23.24596.731
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191108_6c67c56192060.08-1.9681.872.519-1.164-2.1161.8832.478-1.7062.826-7.775
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191108_6c67c56192025.010-22.732-27.234-45.076-25.59-24.271-27.359-91.42-31.181-22.7677.95
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191108_6c67c56192050.010-17.993-22.834-30.829-20.064-17.879-22.539-67.008-24.26-11.66297.161
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56192029.978-13.237-0.7760.499-10.479-15.514-1.520.067-14.036-15.65122.895
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c5664025.08-9.095-4.93-7.453-8.502-10.135-5.011-7.517-9.485-13.28.776
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56128030.08-14.567-9.025-5.186-12.821-16.621-12.155-7.727-13.702-17.12318.721
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56192050.08-4.896-6.6941.431-4.704-6.5-8.0070.896-6.454-7.26920.256
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56128050.08-19.846-17.382-18.778-19.574-20.954-17.61-19.119-20.751-14.98122.999
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c5664030.08-15.729-9.64-16.391-15.452-15.748-9.469-14.739-15.401-12.347-38.428
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56192030.08-9.583-6.719-5.014-8.849-10.305-6.99-5.214-9.985-12.11520.21
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c5664030.08-7.4471.209-1.34-6.202-7.7461.836-0.794-7.119-7.378-5.031
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c5664029.978-0.55314.2795.1730.653-1.65413.5174.326-1.308-3.676-14.062
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56192025.08-14.34316.62610.96-8.742-15.77415.93410.178-12.822-14.498-3.798
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c5664050.08-9.896-7.203-7.237-9.318-10.048-7.193-7.22-9.683-2.0762.535
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c5664029.978-15.081-17.791-17.757-15.623-14.493-17.016-16.796-14.776-9.524-16.437
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c5664030.08-14.298-6.122-8.361-12.897-18.712-9.067-11.224-17.905-2.643-16.193
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56192029.978-11.499-5.165-4.301-10.455-13.463-5.514-4.709-13.211-18.18939.91
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56128060.08-16.17-10.244-9.807-15.185-17.44-11.007-10.224-16.854-13.639-23.787
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191108_6c67c56128060.08-12.528-11.209-13.375-12.536-13.462-11.288-13.589-13.453-14.227-41.977
wikipedia_420svtav1svtav1_20191108_6c67c56192030.08-3.082-0.353-7.243-3.231-3.103-0.254-40.25-10.148-3.892-57.414
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20191108_6c67c56-10.823-5.805-7.706-10.121-11.828-6.25-15.279-12.083-11.15214.913
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-10.3-4.314-7.624-9.62-11.219-4.629-7.709-10.811-7.263-2.691
1280-12.619-9.38-8.58-11.951-13.747-10.023-9.105-13.019-12.691-0.774
1920-10.377-5.076-7.428-9.655-11.369-5.496-20.089-12.2-11.97426.564
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-10.953-3.804-3.708-9.92-14.006-5.667-55.33-15.423-15.20823.685
25.0-15.39-5.179-13.856-14.278-16.727-5.478-29.586-17.83-16.81927.643
29.97-10.092-2.363-4.096-8.976-11.281-2.633-4.278-10.833-11.768.077
30.0-10.784-5.109-7.256-9.909-12.039-6.017-13.325-12.377-9.25-13.023
50.0-13.084-13.08-15.008-13.391-13.766-13.334-33.635-15.575-10.25169.991
60.0-9.357-4.835-5.45-8.603-10.118-5.139-7.344-9.763-10.6466.419
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-10.117-4.407-5.425-9.175-11.085-4.854-7.667-10.774-10.4755.374
10-16.116-16.29-24.811-17.217-17.401-16.721-72.37-21.897-16.22686.449