SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191102_65b4be0192024.010-10.225-7.962-8.666-9.991-12.997-9.578-58.024-14.722-13.286-54.909
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191102_65b4be0192060.08-7.485-3.206-3.045-6.498-8.755-4.135-3.223-8.09-6.143-77.466
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0128060.08-11.739-12.62-11.78-11.842-12.601-12.776-11.871-12.601-11.222-86.951
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191102_65b4be0192060.08-5.9080.862-7.301-5.635-6.2260.864-33.178-7.176-6.399-78.755
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191102_65b4be0192050.010-12.648-13.146-21.007-13.503-13.34-13.194-76.054-16.894-14.571-41.983
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191102_65b4be0192060.08-9.871-9.411-10.786-9.961-10.263-9.599-11.175-10.392-12.778-54.876
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191102_65b4be0192060.08-8.105-15.337-14.332-9.341-8.363-15.024-14.063-9.013-9.655-13.759
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191102_65b4be0192060.08-13.067-1.443-3.209-11.343-14.199-1.911-3.586-13.276-13.378-52.966
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191102_65b4be0128060.08-7.463-4.707-4.57-7.013-8.087-4.596-4.625-7.798-10.287-23.244
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0192060.08-7.6330.8821.417-6.179-8.6310.150.8-7.909-9.882-58.629
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191102_65b4be0192060.08-12.768-13.17-16.39-13.113-13.487-13.362-16.841-13.754-15.776-71.819
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191102_65b4be0128060.08-7.703-4.271-2.969-6.961-8.545-4.494-3.048-7.963-9.609-60.278
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191102_65b4be0192060.08-7.021-8.542-6.863-7.185-7.582-8.85-7.244-7.663-8.304-61.767
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0192060.08-10.4368.9846.266-6.964-11.2728.5135.958-9.841-20.949-15.339
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191102_65b4be0192060.08-2.4090.5041.255-1.777-2.5240.5771.239-2.22.413-56.634
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191102_65b4be0192025.010-23.622-27.666-45.861-26.487-25.137-27.771-91.161-32.137-23.366-26.067
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191102_65b4be0192050.010-19.23-23.704-31.162-21.118-18.97-23.535-67.563-25.208-13.277-5.177
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0192029.978-13.323-2.895-1.957-11.036-15.582-3.657-2.396-14.334-15.658-41.547
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be064025.08-8.266-8.144-12.165-8.709-9.008-8.097-12.059-9.196-13.847-66.258
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0128030.08-14.559-8.33-4.537-12.61-16.609-11.391-7.069-13.337-15.546-65.824
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0192050.08-5.003-7.1171.42-4.837-6.592-8.410.911-6.574-7.264-61.414
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0128050.08-19.691-19.084-21.231-19.807-20.756-19.32-21.56-20.759-14.336-65.283
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be064030.08-15.407-11.464-16.802-15.31-15.181-10.779-14.769-14.947-13.287-53.333
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0192030.08-10.02-8.201-7.787-9.621-10.645-8.391-7.947-10.466-12.374-67.287
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be064030.08-7.721-5.401-5.805-7.379-7.832-5.1-5.424-7.677-6.866-46.726
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be064029.978-0.5112.6441.9270.492-1.60711.8831.808-1.289-3.34-73.076
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0192025.08-14.26912.2458.252-9.393-15.61111.617.538-13.058-14.332-51.225
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be064050.08-10.26-9.036-9.626-10.067-10.349-8.935-9.564-10.213-2.942-38.175
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be064029.978-15.394-18.336-18.819-16.038-14.783-17.524-17.759-15.128-10.295-77.3
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be064030.08-14.797-9.242-10.816-13.845-18.459-11.878-13.394-17.916-5.441-76.536
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0192029.978-11.245-8.671-7.175-10.793-13.17-9.046-7.49-13.058-17.936-49.744
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0128060.08-16.188-11.882-11.175-15.443-17.494-12.693-11.627-17.03-14.174-73.903
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191102_65b4be0128060.08-12.787-12.655-13.929-12.941-13.696-12.707-14.117-13.74-13.472-76.256
wikipedia_420svtav1svtav1_20191102_65b4be0192030.080.6243.442-2.8670.5330.6023.61-34.136-6.128-0.58-88.886
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20191102_65b4be0-10.769-7.238-9.179-10.345-11.699-7.634-16.55-12.102-11.122-56.276
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-10.337-6.997-10.301-10.122-11.031-7.204-10.166-10.909-8.003-61.629
1280-12.876-10.507-10.027-12.374-13.97-11.14-10.56-13.318-12.664-64.534
1920-10.183-6.178-8.49-9.712-11.137-6.557-20.882-12.095-11.675-51.512
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-10.225-7.962-8.666-9.991-12.997-9.578-58.024-14.722-13.286-54.909
25.0-15.386-7.855-16.591-14.863-16.585-8.086-31.894-18.13-17.182-47.85
29.97-10.118-4.314-6.506-9.344-11.286-4.586-6.459-10.952-11.807-60.417
30.0-10.313-6.533-8.102-9.705-11.354-7.322-13.79-11.745-9.016-66.432
50.0-13.367-14.417-16.322-13.866-14.001-14.679-34.766-15.93-10.478-42.406
60.0-9.372-5.734-6.494-8.813-10.115-6.003-8.44-9.896-10.641-57.509
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-10.014-5.787-6.847-9.354-10.91-6.182-8.997-10.751-10.455-59.509
10-16.431-18.119-26.674-17.775-17.611-18.519-73.2-22.24-16.125-32.034