SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191028_3a687e6192024.010-8.207-6.19-10.561-8.283-10.525-7.225-58.865-12.335-9.268-64.066
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191028_3a687e6192060.08-7.79-3.7-3.523-6.844-9.045-4.614-3.693-8.406-6.554-57.617
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6128060.08-11.536-14.058-11.576-11.812-12.415-14.222-11.619-12.505-10.798-75.98
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191028_3a687e6192060.08-6.1330.355-7.859-5.905-6.4470.304-33.589-7.407-5.952-89.829
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191028_3a687e6192050.010-12.607-12.848-21.133-13.451-13.286-12.896-75.892-16.812-14.49123.986
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191028_3a687e6192060.08-10.032-9.611-10.958-10.117-10.436-9.818-11.378-10.569-13.39318.373
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191028_3a687e6192060.08-8.101-15.934-15.155-9.48-8.322-15.585-14.874-9.044-9.269-7.757
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191028_3a687e6192060.08-13.052-1.808-2.533-11.302-14.2-2.251-2.908-13.276-13.642-8.109
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191028_3a687e6128060.08-7.603-4.58-3.609-7.057-8.246-4.482-3.654-7.91-10.601-49.025
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6192060.08-7.6460.8810.817-6.238-8.6470.1410.221-7.943-9.896-57.91
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191028_3a687e6192060.08-12.206-12.574-15.771-12.542-12.952-12.799-16.237-13.19-14.914-14.427
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191028_3a687e6128060.08-7.854-5.051-3.393-7.202-8.7-5.268-3.473-8.184-9.813-12.054
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191028_3a687e6192060.08-7.1-8.46-6.935-7.242-7.655-8.769-7.327-7.729-8.393-64.998
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6192060.08-10.4598.5945.551-7.114-11.278.115.227-9.882-19.875-3.884
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191028_3a687e6192060.08-2.580.6840.781-1.94-2.6930.770.764-2.3671.038-63.836
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191028_3a687e6192025.010-23.673-27.61-45.902-26.531-25.182-27.721-91.093-32.182-23.497-54.937
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191028_3a687e6192050.010-19.201-23.698-31.088-21.086-18.928-23.534-67.507-25.175-13.26335.372
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6192029.978-13.548-3.63-2.873-11.387-15.801-4.373-3.31-14.61-15.94211.311
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e664025.08-8.509-7.933-12.005-8.872-9.286-7.828-11.907-9.389-13.478-46.983
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6128030.08-14.595-8.351-5.199-12.716-16.591-11.413-7.703-13.425-17.2623.201
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6192050.08-5.146-7.1291.258-4.967-6.731-8.4680.712-6.703-7.383-19.727
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6128050.08-19.875-19.63-21.907-20.09-20.943-19.863-22.247-21.002-14.473120.276
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e664030.08-15.936-11.771-16.925-15.791-15.609-11.148-14.99-15.366-13.925-28.082
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6192030.08-10.052-8.669-7.995-9.717-10.667-8.845-8.145-10.514-12.4251.988
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e664030.08-7.745-4.994-6.064-7.382-7.828-4.693-5.753-7.674-5.596-33.812
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e664029.978-0.6213.8150.750.427-1.7213.1260.504-1.391-3.68-50.91
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6192025.08-14.29711.7687.544-9.547-15.62311.1476.84-13.136-14.483-71.876
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e664050.08-10.396-9.517-9.848-10.255-10.49-9.429-9.789-10.389-3.08287.423
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e664029.978-15.366-17.549-18.154-15.882-14.754-16.782-17.389-15.043-10.484-33.728
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e664030.08-14.786-8.763-10.86-13.801-18.468-11.454-13.471-17.915-4.806-16.64
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6192029.978-10.848-9.044-8.158-10.606-12.788-9.411-8.446-12.728-17.47531.672
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6128060.08-15.913-12.603-10.489-15.207-17.235-13.407-10.936-16.79-13.271-24.741
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191028_3a687e6128060.08-12.761-12.528-15.263-13.01-13.656-12.567-15.492-13.731-13.742-56.094
wikipedia_420svtav1svtav1_20191028_3a687e6192030.080.5093.373-3.1740.4090.4913.525-33.943-6.224-1.532-90.859
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20191028_3a687e6-10.755-7.317-9.477-10.369-11.666-7.698-16.805-12.087-11.047-18.067
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-10.48-6.673-10.444-10.222-11.165-6.887-10.399-11.024-7.864-17.533
1280-12.877-10.971-10.205-12.442-13.969-11.603-10.732-13.364-12.852-13.488
1920-10.108-6.263-8.883-9.694-11.035-6.616-21.172-12.012-11.53-19.857
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-8.207-6.19-10.561-8.283-10.525-7.225-58.865-12.335-9.268-64.066
25.0-15.493-7.925-16.788-14.983-16.697-8.134-32.053-18.236-17.153-57.932
29.97-10.096-4.102-7.109-9.362-11.266-4.36-7.16-10.943-11.895-10.414
30.0-10.434-6.529-8.369-9.833-11.445-7.338-14.001-11.853-9.257-19.034
50.0-13.445-14.564-16.544-13.97-14.076-14.838-34.944-16.016-10.53869.466
60.0-9.384-6.026-6.661-8.867-10.128-6.297-8.598-9.929-10.605-37.859
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-10.066-5.947-7.117-9.44-10.957-6.346-9.267-10.815-10.503-21.821
10-15.922-17.587-27.171-17.338-16.981-17.844-73.339-21.626-15.1310.089