SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191026_3a687e6192024.010-7.502-8.787-13.691-8.173-9.8-10.017-60.915-11.938-11.465-62.456
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191026_3a687e6192060.08-7.623-5.545-5.674-7.17-8.393-5.864-5.825-8.06-7.503-73.346
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6128060.08-11.332-14.44-14.111-11.984-12.195-14.58-14.191-12.463-12.392-78.258
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191026_3a687e6192060.08-6.1580.308-7.873-5.931-6.4750.253-33.603-7.433-5.978-84.703
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191026_3a687e6192050.010-12.363-14.777-23.763-13.795-12.95-14.804-77.194-16.652-13.913-3.546
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191026_3a687e6192060.08-9.981-11.848-10.722-10.204-10.328-12.148-11.195-10.463-13.276-34.995
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191026_3a687e6192060.08-9.281-16.312-13.239-10.267-9.374-16.108-13.113-9.883-9.684-63.946
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191026_3a687e6192060.08-9.015-2.802-5.091-8.227-9.548-2.93-5.088-9.114-9.388-31.992
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191026_3a687e6128060.08-7.2073.34.71-5.491-7.5853.2554.601-6.733-9.26827.55
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6192060.08-5.696-5.382-6.225-5.75-6.516-6.061-6.871-6.572-6.657-32.99
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191026_3a687e6192060.08-10.943-9.503-11.511-10.908-11.473-9.731-12.165-11.533-12.482-77.134
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191026_3a687e6128060.08-7.603-3.258-1.414-6.641-8.167-3.572-1.57-7.48-8.356-25.418
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191026_3a687e6192060.08-6.395-9.673-8.212-6.946-6.665-9.968-8.525-6.978-6.9-50.315
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6192060.08-7.44-7.611-11.279-7.963-7.735-7.922-11.359-7.945-25.204-49.416
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191026_3a687e6192060.08-2.8240.287-0.788-2.326-2.9030.262-0.829-2.6410.584-48.412
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191026_3a687e6192025.010-25.242-33.548-50.245-29.318-27.185-33.872-91.783-35.593-25.16-31.527
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191026_3a687e6192050.010-21.05-21.496-28.813-22.05-21.121-21.389-66.681-26.891-15.938-9.014
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6192029.978-9.773-9.367-8.646-9.672-11.661-10.129-9.12-11.498-12.147-40.866
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e664025.08-10.785-1.747-2.444-8.999-11.607-2.076-2.626-10.097-12.71-67.258
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6128030.08-3.904-2.430.19-3.266-2.495-2.3151.322-1.853.648-19.218
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6192050.08-4.371-7.043-0.191-4.393-5.84-8.202-0.649-5.929-6.305-59.729
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6128050.08-19.023-16.042-17.469-18.665-19.783-16.251-17.771-19.536-15.124-69.983
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e664030.08-13.765-5.318-8.587-12.87-15.02-6.12-8.674-14.241-10.497-15.227
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6192030.08-12.185-11.84-10.872-12.062-12.565-11.82-10.835-12.555-10.614-53.959
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e664030.08-6.9970.62-0.364-5.77-7.2790.652-0.269-6.676-6.146-7.593
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e664029.9780.02713.661-4.6680.718-0.51813.229-4.162-0.194-1.784-64.972
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6192025.08-9.339-1.841-2.832-8.001-10.463-2.452-3.525-9.789-9.803-46.647
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e664050.08-8.125-1.815-1.532-6.715-8.335-1.811-1.579-7.450.09328.763
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e664029.978-9.871-5.093-6.133-9.02-10.039-5.515-6.657-9.565-7.711-37.627
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e664030.08-14.367-7.622-9.3-13.174-16.242-9.322-10.828-15.638-8.651-44.754
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6192029.978-9.06-11.212-9.342-9.255-10.624-11.671-9.721-10.635-15.685-50.731
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6128060.08-15.447-11.155-9.496-14.64-16.793-12.047-9.984-16.325-14.387-78.758
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191026_3a687e6128060.08-12.376-17.474-20.166-13.68-12.646-17.274-20.155-13.134-12.772-82.18
wikipedia_420svtav1svtav1_20191026_3a687e6192030.080.5083.37-3.1750.4080.4913.523-33.943-6.224-1.532-93.223
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20191026_3a687e6-9.603-7.454-9.499-9.476-10.289-7.788-16.632-10.874-9.856-45.114
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-9.126-1.045-4.718-7.976-9.863-1.566-4.971-9.123-6.772-29.81
1280-10.984-8.786-8.251-10.624-11.381-8.969-8.25-11.074-9.807-46.609
1920-9.287-9.231-11.609-9.6-10.056-9.552-23.647-11.416-10.953-49.947
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-7.502-8.787-13.691-8.173-9.8-10.017-60.915-11.938-11.465-62.456
25.0-15.122-12.379-18.507-15.439-16.418-12.8-32.645-18.493-15.891-48.477
29.97-7.169-3.003-7.197-6.807-8.21-3.521-7.415-7.973-9.332-48.549
30.0-8.452-3.87-5.351-7.789-8.852-4.234-10.538-9.531-5.632-38.996
50.0-12.986-12.235-14.353-13.124-13.606-12.491-32.775-15.292-10.238-22.702
60.0-8.621-7.407-8.073-8.542-9.12-7.629-9.992-9.117-10.244-52.287
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-8.678-5.828-6.882-8.296-9.293-6.157-8.964-9.288-8.954-47.578
10-16.539-19.652-29.128-18.334-17.764-20.021-74.143-22.769-16.619-26.636