SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191016_eb2b655192024.010-3.546-4.125-15.189-4.525-5.442-5.106-63.209-7.499-5.393-76.152
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191016_eb2b655192060.08-7.191-5.561-5.868-6.849-7.525-5.546-5.874-7.277-5.898-68.712
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655128060.08-8.623-15.141-13.13-9.819-9.152-15.257-13.177-9.71-9.553-87.246
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191016_eb2b655192060.08-5.646-2.767-9.579-5.734-5.603-2.781-34.115-6.499-3.18-90.267
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191016_eb2b655192050.010-6.395-10.98-20.452-8.228-6.937-11.023-75.832-10.798-8.425-65.57
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191016_eb2b655192060.08-8.756-9.76-8.524-8.832-8.895-10.011-8.943-8.957-10.343-60.546
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191016_eb2b655192060.08-8.329-15.944-13.314-9.458-8.161-15.858-13.274-8.741-7.034-57.542
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191016_eb2b655192060.08-7.645-4.207-5.908-7.221-7.843-4.278-5.816-7.588-7.832-73.231
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191016_eb2b655128060.08-6.2821.2142.467-5.004-6.5171.0942.339-5.874-6.992-33.577
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655192060.08-3.767-4.899-6.293-4.067-4.058-5.278-6.784-4.224-3.963-54.698
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191016_eb2b655192060.08-10.377-11.432-12.879-10.668-10.706-11.658-13.41-10.998-13.04-68.593
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191016_eb2b655128060.08-5.005-2.644-1.163-4.428-5.259-2.74-1.227-4.855-5.75-57.243
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191016_eb2b655192060.08-5.53-10.022-8.31-6.279-5.651-10.288-8.588-6.034-4.466-62.608
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655192060.08-5.51-8.459-12.553-6.501-5.482-8.721-12.604-5.834-12.481-45.134
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191016_eb2b655192060.08-3.599-0.942-1.916-3.172-3.658-0.947-1.94-3.431-2.058-73.257
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191016_eb2b655192025.010-15.738-25.101-43.394-19.92-17.385-25.634-87.205-25.506-14.942-64.684
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191016_eb2b655192050.010-11.274-12.045-20.421-12.359-11.482-12.052-61.579-17.555-8.92-76.519
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655192029.978-7.231-8.087-9.027-7.523-8.464-8.592-9.405-8.51-8.159-65.444
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b65564025.08-9.74-3.232-3.561-8.421-10.213-3.532-3.767-9.135-10.573-71.774
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655128030.08-0.826-0.6810.097-0.7241.3711.1992.4381.5392.98-47.599
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655192050.08-3.994-7.388-1.615-4.178-4.606-7.894-1.771-4.8-5.125-61.662
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655128050.08-15.758-14.47-15.042-15.602-16.241-14.618-15.31-16.137-11.12-46.603
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b65564030.08-13.74-6.728-7.792-12.866-14.74-7.29-7.878-14.03-10.445-69.681
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655192030.08-12.901-11.474-11.076-12.597-13.115-11.374-10.961-13.038-9.885-60.595
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b65564030.08-6.245-1.651-1.986-5.456-6.424-1.707-1.968-6.02-6.446-40.177
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b65564029.978-0.42812.852-7.1630.194-0.51412.768-6.039-0.222-1.114-59.85
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655192025.08-6.384-6.434-5.989-6.342-7.021-6.854-6.374-6.972-6.63-65.294
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b65564050.08-6.949-2.779-2.265-5.993-6.985-2.77-2.271-6.384-2.471-43.303
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b65564029.978-8.38-5.077-6.267-7.839-8.134-5.112-6.023-7.813-6.297-72.85
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b65564030.08-13.361-8.931-7.789-12.35-15.198-10.585-9.069-14.677-10.381-64.959
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655192029.978-8.433-11.216-8.653-8.643-9.398-11.563-8.886-9.419-12.986-37.47
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655128060.08-12.759-12.507-12.37-12.694-13.808-13.252-12.755-13.721-11.028-76.005
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191016_eb2b655128060.08-9.706-18.211-20.193-11.537-9.717-17.967-20.19-10.357-10.473-77.739
wikipedia_420svtav1svtav1_20191016_eb2b655192030.08-0.3992.094-4.126-0.528-0.3882.272-32.118-6.338-0.257-94.471
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20191016_eb2b655-7.66-7.257-9.448-7.828-8.04-7.44-16.576-8.747-7.373-63.855
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-8.406-2.221-5.26-7.533-8.887-2.604-5.288-8.326-6.818-60.371
1280-8.423-8.92-8.476-8.544-8.475-8.792-8.269-8.445-7.419-60.859
1920-7.132-8.438-11.254-7.681-7.591-8.659-23.434-9.001-7.551-66.122
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-3.546-4.125-15.189-4.525-5.442-5.106-63.209-7.499-5.393-76.152
25.0-10.62-11.589-17.648-11.561-11.54-12.007-32.449-13.871-10.715-67.251
29.97-6.118-2.882-7.777-5.953-6.627-3.125-7.588-6.491-7.139-58.904
30.0-7.912-4.562-5.445-7.42-8.082-4.581-9.926-8.76-5.739-62.914
50.0-8.874-9.532-11.959-9.272-9.25-9.671-31.353-11.135-7.212-58.731
60.0-7.248-8.086-8.636-7.484-7.469-8.233-10.424-7.607-7.606-65.76
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-7.45-6.483-7.393-7.371-7.737-6.638-9.192-7.868-7.1-62.938
10-9.238-13.063-24.864-11.258-10.312-13.454-71.956-15.339-9.42-70.731