SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191008_c66c204192024.010-3.592-3.996-14.585-4.503-5.494-4.938-62.721-7.526-5.459-75.857
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191008_c66c204192060.08-6.885-6.983-7.33-6.946-7.199-6.965-7.373-7.191-6.487-80.343
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204128060.08-8.268-17.14-15.25-10.002-8.801-17.253-15.304-9.621-9.323-85.96
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191008_c66c204192060.08-5.238-6.507-12.9-5.946-5.187-6.579-36.811-6.311-2.781-89.294
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191008_c66c204192050.010-6.402-10.685-20.298-8.185-6.952-10.73-76.4-10.801-8.729-54.482
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191008_c66c204192060.08-8.144-12.64-12.542-8.823-8.27-12.893-12.955-8.642-8.927-66.893
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191008_c66c204192060.08-8.063-17.544-15.311-9.582-7.88-17.462-15.274-8.648-7.165-55.391
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191008_c66c204192060.08-7.166-6.773-8.335-7.232-7.344-6.854-8.307-7.349-7.832-73.127
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191008_c66c204128060.08-5.663-4.888-4.068-5.484-5.908-4.971-4.143-5.798-6.69-51.858
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204192060.08-3.13-10.348-11.746-4.449-3.424-10.785-12.258-4.077-3.202-65.444
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191008_c66c204192060.08-9.648-12.372-12.87-10.166-9.972-12.62-13.377-10.446-12.071-77.485
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191008_c66c204128060.08-4.393-5.687-5.332-4.613-4.632-5.815-5.39-4.798-5.307-66.502
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191008_c66c204192060.08-5.156-12.073-10.543-6.436-5.277-12.359-10.817-5.923-4.35-64.885
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204192060.08-5.058-12.717-16.232-6.973-5.022-12.956-16.3-5.72-11.607-47.894
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191008_c66c204192060.08-3.325-2.94-2.734-3.229-3.385-2.964-2.77-3.326-2.648-66.639
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191008_c66c204192025.010-15.583-24.714-43.153-19.762-17.249-25.266-86.666-25.405-15.002-66.654
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191008_c66c204192050.010-11.21-12.021-20.208-12.294-11.421-12.033-61.351-17.499-8.971-62.783
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204192029.978-6.712-10.296-11.088-7.576-7.96-10.863-11.484-8.278-7.604-73.638
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c20464025.08-9.316-4.561-5.576-8.421-9.819-4.85-5.786-9.059-10.597-71.835
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204128030.080.5980.292-0.0410.4292.8552.3882.3352.6245.097-38.711
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204192050.08-3.217-9.051-6.121-4.013-3.861-9.57-6.354-4.49-4.356-60.111
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204128050.08-15.507-17.685-18.004-15.963-15.984-17.823-18.249-16.186-10.556-50.168
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c20464030.08-13.513-7.796-10.297-12.946-14.573-8.445-10.572-14.068-9.566-76.185
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204192030.08-12.426-14.152-14.303-12.862-12.63-14.069-14.216-12.851-9.361-55.25
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c20464030.08-5.757-5.002-5.589-5.679-5.944-5.033-5.542-5.88-5.038-65.464
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c20464029.978-0.057-5.258-18.745-1.416-0.154-5.648-17.953-0.275-0.912-73.374
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204192025.08-5.933-9.509-8.419-6.572-6.575-10.005-8.853-6.874-6.272-61.463
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c20464050.08-6.424-4.845-4.848-6.084-6.449-4.804-4.845-6.21-2.432-57.04
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c20464029.978-8.19-7.649-8.252-8.138-7.86-7.627-8.089-7.854-6.352-70.322
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c20464030.08-13.305-10.525-10.577-12.735-15.187-12.154-11.932-14.876-10.288-56.96
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204192029.978-8.038-18.87-14.522-9.427-8.999-19.266-14.811-9.281-12.398-52.316
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204128060.08-12.062-14.253-14.397-12.452-13.116-15.054-14.777-13.262-10.766-75.93
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191008_c66c204128060.08-9.394-20.962-21.503-11.685-9.385-20.803-21.454-10.179-10.956-78.826
wikipedia_420svtav1svtav1_20191008_c66c204192030.080.0131.595-5.268-0.3150.0271.878-33.457-6.2020.578-94.386
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20191008_c66c204-7.24-9.957-12.088-7.955-7.619-10.153-19.243-8.597-7.01-66.573
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-8.08-6.519-9.126-7.917-8.57-6.937-9.245-8.317-6.455-67.311
1280-7.813-11.475-11.228-8.538-7.853-11.333-10.997-8.174-6.929-63.994
1920-6.746-10.63-13.425-7.765-7.204-10.865-25.628-8.842-7.232-67.217
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-3.592-3.996-14.585-4.503-5.494-4.938-62.721-7.526-5.459-75.857
25.0-10.277-12.928-19.05-11.585-11.214-13.374-33.768-13.779-10.624-66.651
29.97-5.749-10.518-13.152-6.639-6.244-10.851-13.084-6.422-6.816-67.413
30.0-7.398-5.931-7.679-7.351-7.575-5.906-12.23-8.542-4.763-64.493
50.0-8.552-10.857-13.896-9.308-8.933-10.992-33.44-11.037-7.009-56.917
60.0-6.773-10.922-11.406-7.601-6.987-11.089-13.154-7.419-7.341-69.765
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-6.979-9.571-10.425-7.525-7.264-9.741-12.237-7.702-6.672-66.79
10-9.197-12.854-24.561-11.186-10.279-13.242-71.785-15.308-9.54-64.944