SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192024.010-2.402-2.281-13.463-3.271-2.563-2.384-62.563-4.676-1.848-81.448
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192060.08-6.575-6.533-6.601-6.574-6.923-6.548-6.628-6.879-5.637-78.776
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1128060.08-8.113-18.038-15.912-10.054-8.623-18.153-15.948-9.54-9.853-86.082
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192060.08-5.134-7.09-13.252-5.93-5.077-7.135-37.167-6.221-2.357-90.153
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192050.010-4.491-6.263-16.464-5.825-4.384-6.244-75.545-8.376-3.784-46.349
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192060.08-8.129-13.329-12.986-8.904-8.266-13.583-13.38-8.687-9.662-69.451
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192060.08-8.01-18.257-15.228-9.593-7.829-18.179-15.196-8.625-6.966-63.821
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192060.08-6.877-6.379-7.854-6.921-7.077-6.477-7.8-7.072-7.18-68.846
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1128060.08-5.485-4.651-4.582-5.346-5.75-4.732-4.688-5.66-7.154-51.157
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192060.08-2.697-10.172-10.754-3.996-2.993-10.576-11.232-3.639-2.792-61.305
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192060.08-9.416-11.613-12.687-9.899-9.745-11.867-13.177-10.187-11.219-77.413
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191004_b3c6ea1128060.08-4.019-5.293-5.104-4.248-4.268-5.401-5.176-4.436-5.051-47.8
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192060.08-4.976-12.367-10.508-6.32-5.099-12.652-10.78-5.77-3.896-70.732
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192060.08-4.976-12.618-15.446-6.816-4.941-12.875-15.509-5.62-13.178-55.187
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192060.08-3.112-3.35-3.51-3.173-3.17-3.39-3.549-3.179-1.679-76.814
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192025.010-0.985-7.884-30.622-4.883-0.739-7.878-88.37-10.4710.199-63.393
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192050.010-1.157-1.414-12.414-2.471-1.152-1.418-61.316-9.91-1.161-62.935
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192029.978-6.545-10.36-11.348-7.482-7.817-10.933-11.747-8.165-7.923-70.872
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea164025.08-9.454-6.998-7.933-9.028-9.774-7.288-8.152-9.434-10.84-68.434
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1128030.081.2160.4020.4840.9593.4492.3952.8462.9755.95-62.386
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192050.08-2.903-8.863-5.622-3.695-3.526-9.351-5.861-4.153-3.951-68.332
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1128050.08-15.766-17.029-17.598-16.086-16.269-17.17-17.853-16.41-10.871-69.168
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea164030.08-12.75-11.065-11.008-12.515-13.633-11.569-11.287-13.405-8.877-81.018
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192030.08-12.392-14.224-14.389-12.853-12.6-14.148-14.336-12.831-9.052-68.574
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea164030.08-6.327-5.456-6.437-6.266-6.475-5.497-6.368-6.445-5.301-59.085
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea164029.978-0.272-5.396-7.17-1.005-0.307-5.75-7.489-0.404-1.278-75.712
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192025.08-5.687-9.33-8.139-6.331-6.328-9.828-8.577-6.628-6.102-73.348
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea164050.08-4.303-3.845-3.747-4.193-4.175-3.827-3.738-4.113-1.996-57.142
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea164029.978-7.957-8.348-9.429-8.138-7.742-8.447-8.927-7.846-5.337-72.749
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea164030.08-11.375-8.591-8.451-10.797-13.165-10.258-9.895-12.87-8.142-79.111
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192029.978-7.842-18.849-14.947-9.298-8.832-19.232-15.206-9.125-11.349-57.983
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1128060.08-12.156-14.878-13.866-12.528-13.214-15.645-14.232-13.361-10.721-75.808
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191004_b3c6ea1128060.08-9.083-20.633-22.229-11.474-9.049-20.524-22.197-9.871-9.28-84.529
wikipedia_420svtav1svtav1_20191004_b3c6ea1192030.080.6041.812-4.8330.2440.6162.113-33.327-5.6410.135-95.542
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20191004_b3c6ea1-6.163-9.094-11.001-6.903-6.395-9.248-18.952-7.549-5.828-69.749
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-7.491-7.1-7.739-7.42-7.896-7.519-7.98-7.788-5.967-70.464
1280-7.629-11.446-11.258-8.397-7.675-11.319-11.036-8.043-6.711-68.133
1920-5.185-8.968-12.053-6.2-5.422-9.129-25.563-7.293-5.47-70.064
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-2.402-2.281-13.463-3.271-2.563-2.384-62.563-4.676-1.848-81.448
25.0-5.375-8.07-15.565-6.747-5.614-8.331-35.033-8.844-5.581-68.392
29.97-5.654-10.738-10.723-6.481-6.175-11.091-10.842-6.385-6.472-69.329
30.0-6.837-6.187-7.439-6.871-6.968-6.16-12.061-8.036-4.214-74.286
50.0-5.724-7.483-11.169-6.454-5.901-7.602-32.863-8.592-4.353-60.785
60.0-6.584-11.013-11.368-7.452-6.802-11.182-13.111-7.25-7.108-70.525
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-6.684-9.711-10.036-7.275-6.953-9.884-11.886-7.441-6.385-70.578
10-2.258-4.46-18.241-4.113-2.209-4.481-71.948-8.358-1.649-63.531