SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20190925_ab84224192024.010-2.351-2.276-13.677-3.247-2.526-2.346-62.684-4.647-1.685-77.743
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20190925_ab84224192060.08-6.796-6.56-7.154-6.811-7.13-6.567-7.215-7.095-5.558-79.104
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224128060.08-8.228-17.483-15.653-10.052-8.746-17.614-15.715-9.607-9.102-88.876
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190925_ab84224192060.08-5.154-6.88-12.872-5.899-5.079-6.921-36.677-6.219-2.633-91.291
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20190925_ab84224192050.010-4.587-6.296-16.356-5.893-4.48-6.294-75.407-8.464-3.742-67.701
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20190925_ab84224192060.08-8.02-12.577-12.241-8.697-8.135-12.833-12.622-8.511-9.48-65.64
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20190925_ab84224192060.08-8.037-17.943-15.23-9.587-7.854-17.879-15.198-8.636-6.831-67.188
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20190925_ab84224192060.08-6.669-5.948-6.966-6.637-6.887-6.051-6.937-6.849-7.022-68.459
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20190925_ab84224128060.08-5.484-4.535-4.585-5.333-5.751-4.627-4.667-5.654-6.317-49.56
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224192060.08-2.827-10.149-11.281-4.149-3.123-10.574-11.738-3.783-3.046-61.116
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20190925_ab84224192060.08-9.759-12.739-13.968-10.396-10.088-12.957-14.482-10.653-11.832-76.768
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20190925_ab84224128060.08-4.149-5.422-4.971-4.356-4.406-5.521-5.047-4.562-4.726-59.04
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20190925_ab84224192060.08-5.002-12.324-10.405-6.326-5.121-12.597-10.682-5.787-4.025-70.128
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224192060.08-5.042-12.235-15.149-6.798-5.021-12.473-15.223-5.669-12.877-50.94
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190925_ab84224192060.08-3.225-3.362-3.651-3.279-3.285-3.393-3.694-3.291-2.101-79.148
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20190925_ab84224192025.010-0.944-7.883-30.51-4.834-0.695-7.91-88.357-10.4190.361-74.347
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20190925_ab84224192050.010-1.024-1.045-12.197-2.293-1.02-1.062-61.487-9.748-1.294-72.019
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224192029.978-6.605-10.185-10.756-7.446-7.867-10.754-11.154-8.178-7.671-65.545
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20190925_ab8422464025.08-9.487-7.18-7.994-9.084-9.78-7.461-8.196-9.464-11.454-65.573
dark720p_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224128030.080.6690.7150.2120.5962.9132.8842.6772.96.115-67.407
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224192050.08-2.64-9.678-5.624-3.564-3.274-10.23-5.889-4.017-3.593-69.068
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224128050.08-15.706-17.163-17.598-16.042-16.191-17.297-17.838-16.338-11.316-72.195
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20190925_ab8422464030.08-12.889-9.664-9.231-12.406-13.853-10.206-9.424-13.46-9.387-80.15
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224192030.08-12.585-14.386-14.555-13.036-12.802-14.3-14.495-13.026-9.293-70.223
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20190925_ab8422464030.08-6.323-5.377-6.748-6.287-6.482-5.34-6.708-6.458-5.62-67.869
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20190925_ab8422464029.978-0.602-1.611-10.623-1.205-0.746-1.898-10.461-0.812-1.199-77.013
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224192025.08-5.66-8.81-7.788-6.217-6.318-9.295-8.212-6.576-5.697-70.936
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20190925_ab8422464050.08-4.389-4.099-3.852-4.294-4.278-4.067-3.849-4.221-1.428-54.25
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20190925_ab8422464029.978-8.368-8.947-8.754-8.47-8.224-8.976-8.58-8.296-6.322-76.972
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20190925_ab8422464030.08-11.356-8.457-9.115-10.835-13.272-10.013-10.455-12.986-8.994-75.615
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224192029.978-7.827-18.336-15.104-9.255-8.795-18.702-15.338-9.084-11.625-55.394
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224128060.08-11.867-14.279-13.526-12.213-12.918-15.058-13.892-13.047-11.09-76.391
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190925_ab84224128060.08-9.087-20.276-21.388-11.364-9.055-20.104-21.353-9.844-9.275-83.985
wikipedia_420svtav1svtav1_20190925_ab84224192030.080.6831.042-5.1030.2260.6871.37-33.386-5.664-0.201-95.723
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20190925_ab84224-6.216-8.893-11.012-6.926-6.459-9.031-18.953-7.593-5.881-71.276
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-7.631-6.476-8.045-7.511-8.091-6.852-8.239-7.957-6.343-71.063
1280-7.693-11.206-11.073-8.395-7.736-11.048-10.834-8.022-6.53-71.065
1920-5.204-8.928-12.029-6.207-5.441-9.088-25.544-7.316-5.492-71.424
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-2.351-2.276-13.677-3.247-2.526-2.346-62.684-4.647-1.685-77.743
25.0-5.363-7.958-15.43-6.711-5.598-8.222-34.922-8.82-5.597-70.286
29.97-5.85-9.77-11.309-6.594-6.408-10.083-11.383-6.593-6.704-68.731
30.0-6.967-6.021-7.423-6.957-7.135-5.934-11.965-8.116-4.563-76.164
50.0-5.669-7.656-11.125-6.417-5.849-7.79-32.894-8.558-4.275-67.047
60.0-6.623-10.847-11.269-7.46-6.84-11.011-13.009-7.281-7.061-71.176
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-6.748-9.495-10.056-7.307-7.029-9.648-11.882-7.496-6.453-71.052
10-2.226-4.375-18.185-4.067-2.18-4.403-71.984-8.32-1.59-72.953