SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20190916_4f180cc192024.010-2.192-2.251-13.64-3.109-2.35-2.335-62.594-4.483-1.58-79.904
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20190916_4f180cc192060.08-6.797-6.553-7.207-6.817-7.147-6.579-7.272-7.115-5.498-73.064
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc128060.08-8.216-17.511-15.666-10.047-8.742-17.638-15.738-9.606-9.161-84.941
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190916_4f180cc192060.08-4.95-6.698-12.808-5.71-4.866-6.74-36.624-6.013-2.462-88.541
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20190916_4f180cc192050.010-4.545-6.348-16.237-5.853-4.47-6.346-75.335-8.452-3.775-55.031
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20190916_4f180cc192060.08-8.037-12.601-12.24-8.714-8.162-12.855-12.623-8.539-9.291-53.158
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20190916_4f180cc192060.08-7.967-17.953-15.246-9.533-7.812-17.88-15.207-8.6-6.837-51.963
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20190916_4f180cc192060.08-6.599-5.993-7.039-6.588-6.825-6.091-7.008-6.798-6.876-52.745
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20190916_4f180cc128060.08-5.337-4.573-4.655-5.219-5.598-4.677-4.753-5.525-6.181-33.488
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc192060.08-2.714-10.23-11.399-4.073-3.033-10.643-11.85-3.709-2.84-55.674
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20190916_4f180cc192060.08-9.685-12.794-14.019-10.345-10.027-13.016-14.541-10.615-11.871-73.918
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20190916_4f180cc128060.08-3.777-5.259-4.963-4.037-4.064-5.362-5.031-4.254-4.291-31.019
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20190916_4f180cc192060.08-4.898-12.323-10.444-6.249-5.037-12.614-10.718-5.716-3.976-43.316
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc192060.08-4.846-12.25-15.164-6.647-4.855-12.5-15.231-5.518-13.446-11.458
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190916_4f180cc192060.08-3.277-3.453-3.764-3.341-3.337-3.482-3.806-3.349-2.157-63.024
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20190916_4f180cc192025.010-0.899-7.859-30.439-4.786-0.681-7.881-88.345-10.4220.393-65.282
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20190916_4f180cc192050.010-1.057-1.042-12.214-2.322-1.06-1.059-61.489-9.776-1.341-74.427
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc192029.978-6.897-10.247-10.856-7.692-8.158-10.825-11.268-8.449-7.992-48.345
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc64025.08-9.397-7.127-7.973-9.005-9.712-7.411-8.175-9.4-11.442-47.313
dark720p_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc128030.080.7321.0880.2720.7142.9983.4032.7923.1756.122-40.925
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc192050.08-2.491-9.801-5.852-3.473-3.103-10.354-6.094-3.891-3.561-58.73
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc128050.08-11.607-14.444-14.652-12.165-12.063-14.629-14.915-12.379-8.982-60.515
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc64030.08-12.897-9.922-9.379-12.44-13.883-10.457-9.583-13.511-9.317-57.625
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc192030.08-12.593-14.388-14.731-13.063-12.818-14.319-14.687-13.051-9.307-52.621
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc64030.08-6.167-5.327-6.614-6.142-6.362-5.287-6.558-6.342-5.25-58.707
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc64029.978-0.247-1.064-9.346-0.786-0.333-1.378-8.979-0.394-0.532-65.355
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc192025.08-5.512-9.014-7.922-6.137-6.151-9.507-8.368-6.449-5.741-58.044
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc64050.08-4.316-3.903-3.661-4.195-4.23-3.877-3.662-4.154-1.123-30.691
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc64029.978-8.385-9.152-9.027-8.53-8.225-9.184-8.865-8.323-6.229-49.086
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc64030.08-10.872-7.956-8.958-10.383-12.767-9.497-10.271-12.493-7.59-69.407
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc192029.978-7.707-18.439-15.1-9.168-8.66-18.807-15.344-8.957-11.494-51.133
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc128060.08-11.78-14.323-13.494-12.142-12.844-15.108-13.864-12.983-11.063-51.068
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190916_4f180cc128060.08-8.905-20.243-21.345-11.211-8.891-20.056-21.299-9.688-9.011-76.177
wikipedia_420svtav1svtav1_20190916_4f180cc192030.080.6620.65-5.2120.1640.670.875-33.267-5.7030.041-93.393
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20190916_4f180cc-6.005-8.803-10.912-6.737-6.253-8.945-18.84-7.397-5.696-57.65
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-7.469-6.35-7.851-7.354-7.93-6.727-8.013-7.802-5.926-54.026
1280-6.984-10.752-10.643-7.73-7.029-10.581-10.401-7.323-6.081-54.019
1920-5.15-8.979-12.077-6.173-5.394-9.148-25.584-7.28-5.481-60.189
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-2.192-2.251-13.64-3.109-2.35-2.335-62.594-4.483-1.58-79.904
25.0-5.269-8.0-15.445-6.643-5.514-8.266-34.963-8.757-5.597-56.88
29.97-5.809-9.726-11.082-6.544-6.344-10.049-11.114-6.531-6.562-53.48
30.0-6.856-5.976-7.437-6.858-7.027-5.88-11.929-7.987-4.217-62.113
50.0-4.803-7.108-10.523-5.602-4.985-7.253-32.299-7.73-3.756-55.879
60.0-6.519-10.85-11.297-7.378-6.749-11.016-13.038-7.202-6.998-56.237
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-6.516-9.393-9.949-7.099-6.801-9.55-11.76-7.278-6.245-56.182
10-2.173-4.375-18.133-4.018-2.14-4.405-71.941-8.283-1.576-68.661