SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20190915_4f180cc192024.010-2.199-2.32-13.636-3.121-2.362-2.417-62.617-4.497-1.532-71.91
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20190915_4f180cc192060.08-6.797-6.553-7.207-6.817-7.147-6.579-7.272-7.115-5.498-74.563
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc128060.08-8.216-17.511-15.666-10.047-8.742-17.638-15.738-9.606-9.161-82.628
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190915_4f180cc192060.08-4.95-6.698-12.808-5.71-4.866-6.74-36.624-6.013-2.462-89.926
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20190915_4f180cc192050.010-4.566-6.296-16.375-5.878-4.486-6.298-75.464-8.471-3.711-35.272
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20190915_4f180cc192060.08-8.037-12.601-12.24-8.714-8.162-12.855-12.623-8.539-9.291-58.487
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20190915_4f180cc192060.08-7.967-17.953-15.246-9.533-7.812-17.88-15.207-8.6-6.837-17.966
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20190915_4f180cc192060.08-6.599-5.993-7.039-6.588-6.825-6.091-7.008-6.798-6.876-59.67
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20190915_4f180cc128060.08-5.337-4.573-4.655-5.219-5.598-4.677-4.753-5.525-6.181-35.914
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc192060.08-2.714-10.23-11.399-4.073-3.033-10.643-11.85-3.709-2.84-15.766
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20190915_4f180cc192060.08-9.685-12.794-14.019-10.345-10.027-13.016-14.541-10.615-11.871-65.787
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20190915_4f180cc128060.08-3.777-5.259-4.963-4.037-4.064-5.362-5.031-4.254-4.291-15.97
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20190915_4f180cc192060.08-4.898-12.323-10.444-6.249-5.037-12.614-10.718-5.716-3.976-66.856
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc192060.08-4.846-12.25-15.164-6.647-4.855-12.5-15.231-5.518-13.446-37.469
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190915_4f180cc192060.08-3.277-3.453-3.764-3.341-3.337-3.482-3.806-3.349-2.157-61.247
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20190915_4f180cc192025.010-0.9-7.843-30.459-4.787-0.671-7.854-88.343-10.4130.445-65.021
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20190915_4f180cc192050.010-1.054-1.044-12.212-2.319-1.056-1.061-61.489-9.776-1.345-54.949
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc192029.978-6.897-10.247-10.856-7.692-8.158-10.825-11.268-8.449-7.992-45.942
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc64025.08-9.397-7.127-7.973-9.005-9.712-7.411-8.175-9.4-11.442-34.443
dark720p_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc128030.080.7321.0880.2720.7142.9983.4032.7923.1756.122-43.098
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc192050.08-2.491-9.801-5.852-3.473-3.103-10.354-6.094-3.891-3.561-50.573
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc128050.08-11.607-14.444-14.652-12.165-12.063-14.629-14.915-12.379-8.982-42.949
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc64030.08-12.897-9.922-9.379-12.44-13.883-10.457-9.583-13.511-9.317-38.208
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc192030.08-12.593-14.388-14.731-13.063-12.818-14.319-14.687-13.051-9.307-52.255
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc64030.08-6.167-5.327-6.614-6.142-6.362-5.287-6.558-6.342-5.25-51.869
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc64029.978-0.247-1.064-9.346-0.786-0.333-1.378-8.979-0.394-0.532-68.765
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc192025.08-5.512-9.014-7.922-6.137-6.151-9.507-8.368-6.449-5.741-51.926
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc64050.08-4.316-3.903-3.661-4.195-4.23-3.877-3.662-4.154-1.1239.703
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc64029.978-8.385-9.152-9.027-8.53-8.225-9.184-8.865-8.323-6.229-61.552
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc64030.08-10.872-7.956-8.958-10.383-12.767-9.497-10.271-12.493-7.59-62.342
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc192029.978-7.707-18.439-15.1-9.168-8.66-18.807-15.344-8.957-11.494-44.772
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc128060.08-11.78-14.323-13.494-12.142-12.844-15.108-13.864-12.983-11.063-44.38
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190915_4f180cc128060.08-8.905-20.243-21.345-11.211-8.891-20.056-21.299-9.688-9.011-76.114
wikipedia_420svtav1svtav1_20190915_4f180cc192030.080.6620.65-5.2120.1640.670.875-33.267-5.7030.041-89.915
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20190915_4f180cc-6.006-8.803-10.916-6.738-6.253-8.945-18.845-7.397-5.691-51.729
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-7.469-6.35-7.851-7.354-7.93-6.727-8.013-7.802-5.926-43.925
1280-6.984-10.752-10.643-7.73-7.029-10.581-10.401-7.323-6.081-48.722
1920-5.151-8.979-12.084-6.175-5.395-9.148-25.591-7.281-5.473-55.514
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-2.199-2.32-13.636-3.121-2.362-2.417-62.617-4.497-1.532-71.91
25.0-5.27-7.995-15.452-6.643-5.511-8.257-34.962-8.754-5.58-50.463
29.97-5.809-9.726-11.082-6.544-6.344-10.049-11.114-6.531-6.562-55.258
30.0-6.856-5.976-7.437-6.858-7.027-5.88-11.929-7.987-4.217-56.281
50.0-4.807-7.098-10.55-5.606-4.988-7.244-32.325-7.734-3.744-34.808
60.0-6.519-10.85-11.297-7.378-6.749-11.016-13.038-7.202-6.998-53.516
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-6.516-9.393-9.949-7.099-6.801-9.55-11.76-7.278-6.245-51.055
10-2.18-4.376-18.17-4.026-2.144-4.407-71.978-8.289-1.536-56.788