SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192024.0104.19.378-3.1343.9673.7610.204-56.7441.9795.214-54.179
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192060.08-6.481-6.114-6.758-6.471-6.838-6.142-6.815-6.787-5.833-49.336
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6128060.08-8.073-17.526-15.662-9.937-8.609-17.665-15.726-9.488-9.226-76.182
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192060.08-4.82-5.316-4.832-4.858-4.742-5.293-4.487-4.755-3.33-88.877
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192050.0100.9918.278-1.7221.4461.2579.204-68.973-2.3331.463-31.886
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192060.08-7.795-12.294-11.928-8.461-7.915-12.54-12.333-8.29-9.473-49.904
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192060.08-7.576-17.928-15.115-9.199-7.415-17.854-15.069-8.221-6.302-34.585
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192060.08-6.257-5.747-6.997-6.279-6.468-5.89-6.954-6.457-6.87-14.509
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6128060.08-5.099-4.196-4.111-4.949-5.346-4.276-4.198-5.251-5.8-2.462
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192060.08-2.386-9.456-10.891-3.687-2.687-9.867-11.319-3.33-2.624-43.911
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192060.08-9.683-12.915-14.102-10.361-10.007-13.166-14.599-10.611-11.779-52.73
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20190909_8c4adbb6128060.08-3.529-4.817-4.621-3.761-3.811-4.944-4.69-3.981-3.982-37.547
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192060.08-4.497-11.591-9.576-5.762-4.639-11.864-9.848-5.274-3.434-45.433
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192060.08-4.731-11.732-14.762-6.467-4.75-11.967-14.83-5.39-13.494-7.936
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192060.08-3.125-3.258-3.513-3.176-3.183-3.283-3.55-3.186-2.026-48.606
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192025.0106.81529.6357.7558.5116.15629.843-74.059-1.5216.667-45.066
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192050.01018.01736.01324.73420.08817.65836.056-44.4969.59816.475-58.769
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192029.978-6.235-10.085-11.002-7.174-7.514-10.669-11.419-7.865-7.711-28.266
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb664025.08-9.341-7.006-7.964-8.951-9.701-7.278-8.149-9.376-11.475-50.57
dark720p_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6128030.081.4551.4561.0371.393.8163.8263.6153.8316.743-1.137
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192050.08-2.307-9.73-5.668-3.306-2.919-10.266-5.903-3.72-3.407-49.285
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6128050.08-11.326-14.399-14.728-11.94-11.78-14.589-15.012-12.121-8.607-46.796
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb664030.08-10.784-8.919-9.156-10.55-11.85-9.385-9.226-11.592-7.75-45.325
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192030.08-12.121-13.627-13.726-12.504-12.33-13.545-13.682-12.532-9.27-48.586
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb664030.08-6.275-5.857-6.158-6.229-6.459-5.885-6.153-6.428-5.11-23.237
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb664029.978-0.286-0.928-7.235-0.698-0.379-1.215-6.765-0.433-0.817-35.065
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192025.08-4.832-8.301-7.422-5.476-5.464-8.786-7.847-5.771-5.268-34.699
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb664050.08-3.929-3.394-3.518-3.826-3.841-3.363-3.487-3.77-1.0337.662
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb664029.978-8.211-8.809-8.598-8.318-8.042-8.851-8.418-8.126-6.572-18.818
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb664030.08-10.651-8.074-8.138-10.14-12.508-9.599-9.647-12.239-6.806-4.656
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192029.978-7.467-18.065-14.621-8.893-8.445-18.418-14.86-8.733-11.362-5.533
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6128060.08-11.769-14.548-13.379-12.137-12.841-15.327-13.754-12.983-11.183-45.463
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190909_8c4adbb6128060.08-8.601-20.827-22.019-11.086-8.584-20.705-22.026-9.441-9.297-66.016
wikipedia_420svtav1svtav1_20190909_8c4adbb6192030.080.3030.422-0.4770.2370.3060.601-0.4860.387-0.906-93.611
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20190909_8c4adbb6-4.603-5.596-7.294-4.969-4.886-5.674-15.35-5.712-4.535-38.274
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-7.068-6.141-7.252-6.959-7.54-6.511-7.406-7.424-5.651-20.001
1280-6.706-10.694-10.498-7.489-6.736-10.526-10.256-7.062-5.907-39.372
1920-3.004-3.622-6.188-3.391-3.309-3.682-19.914-4.641-3.663-44.285
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.04.19.378-3.1343.9673.7610.204-56.7441.9795.214-54.179
25.0-2.4534.776-2.544-1.972-3.0034.593-30.018-5.556-3.358-43.445
29.97-5.55-9.472-10.364-6.271-6.095-9.789-10.365-6.289-6.616-21.92
30.0-6.345-5.766-6.103-6.299-6.504-5.665-5.93-6.429-3.85-36.092
50.00.2893.353-0.180.4920.0753.408-27.574-2.4690.979-29.815
60.0-6.295-10.551-10.551-7.106-6.522-10.719-10.68-6.896-6.977-44.233
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-6.214-9.119-9.188-6.766-6.498-9.274-9.255-6.731-6.133-37.047
107.48120.8266.9088.5037.20821.327-61.0681.9317.455-47.475