SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20190905_7031478192024.010-2.411-1.957-12.33-3.171-2.523-2.011-61.858-4.637-2.202-54.839
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20190905_7031478192060.08-6.327-6.131-6.269-6.3-6.679-6.137-6.316-6.619-5.232-5.752
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478128060.08-7.848-12.776-12.361-8.864-8.423-12.917-12.431-8.889-9.413-50.167
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190905_7031478192060.08-4.963-5.224-4.507-4.946-4.86-5.209-4.17-4.863-3.534-83.419
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20190905_7031478192050.010-4.601-5.857-15.994-5.823-4.54-5.845-74.606-8.475-3.51595.355
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20190905_7031478192060.08-8.039-11.056-11.111-8.497-8.193-11.29-11.449-8.46-8.96463.371
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20190905_7031478192060.08-5.803-12.091-7.867-6.534-5.873-12.118-7.862-6.226-5.0926.861
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20190905_7031478192060.08-7.109-6.12-6.739-6.998-7.321-6.257-6.674-7.248-7.491-17.767
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20190905_7031478128060.08-5.546-3.357-2.703-5.151-5.797-3.407-2.777-5.592-7.115106.877
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478192060.08-2.578-9.007-10.159-3.747-2.885-9.427-10.618-3.474-3.09417.224
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20190905_7031478192060.08-10.312-13.713-14.714-11.007-10.541-13.936-15.207-11.176-12.085-37.583
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20190905_7031478128060.08-3.542-4.462-4.212-3.7-3.816-4.566-4.28-3.938-3.9438.024
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20190905_7031478192060.08-4.678-11.289-9.554-5.873-4.818-11.558-9.81-5.421-3.84721.001
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478192060.08-4.882-11.301-14.573-6.514-4.922-11.55-14.661-5.52-14.702108.997
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190905_7031478192060.08-3.408-3.401-3.546-3.42-3.455-3.424-3.583-3.441-1.8249.301
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20190905_7031478192025.010-0.78-4.123-24.07-3.739-0.58-4.013-83.949-9.9060.363-11.6
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20190905_7031478192050.010-1.054-1.221-12.138-2.344-0.984-1.164-61.251-9.805-0.6332.031
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478192029.978-6.528-10.337-10.635-7.395-7.815-10.949-11.048-8.141-7.77620.428
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20190905_703147864025.08-9.574-6.144-6.38-8.88-9.865-6.455-6.578-9.33-12.065-24.313
dark720p_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478128030.080.3761.130.0370.4482.8183.632.5233.1345.92780.949
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478192050.08-2.567-9.91-5.617-3.537-3.222-10.513-5.885-4.032-3.845-41.415
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478128050.08-11.188-13.784-14.261-11.735-11.598-13.959-14.512-11.923-9.2235.158
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20190905_703147864030.08-10.691-11.394-10.318-10.694-11.724-11.943-10.456-11.614-7.808-12.279
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478192030.08-10.221-11.364-11.953-10.542-10.543-11.364-11.932-10.68-10.233-6.077
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20190905_703147864030.08-6.657-5.632-5.805-6.49-6.885-5.771-5.909-6.808-6.24120.513
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20190905_703147864029.978-0.233-0.515-5.306-0.503-0.323-0.845-5.228-0.372-0.6952.622
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478192025.08-5.486-7.199-7.496-5.891-6.12-7.698-7.956-6.312-6.0426.378
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20190905_703147864050.08-4.18-3.111-2.787-3.909-4.103-3.097-2.779-3.942-1.19916.458
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20190905_703147864029.978-6.692-6.925-7.5-6.794-6.814-6.923-7.549-6.86-7.664-13.027
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20190905_703147864030.08-10.435-8.357-9.368-10.11-12.277-10.087-10.821-12.089-8.783-1.115
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478192029.978-6.042-17.367-14.576-7.647-6.979-17.722-14.877-7.29-11.2615.679
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478128060.08-11.737-13.319-11.92-11.888-12.852-14.111-12.3-12.874-11.35-27.766
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190905_7031478128060.08-8.655-15.305-15.692-9.989-8.858-15.252-15.775-9.342-9.605-33.811
wikipedia_420svtav1svtav1_20190905_7031478192030.080.3720.378-0.4570.2970.3750.549-0.420.442-0.755-84.96
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20190905_7031478-5.706-7.713-9.202-6.232-5.97-7.863-15.677-6.815-5.913.569
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-6.923-6.011-6.781-6.768-7.427-6.446-7.046-7.288-6.351-1.592
1280-6.877-8.839-8.73-7.268-6.932-8.655-8.507-7.061-6.38912.752
1920-4.871-7.914-10.215-5.682-5.124-8.082-21.207-6.564-5.5882.161
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-2.411-1.957-12.33-3.171-2.523-2.011-61.858-4.637-2.202-54.839
25.0-5.28-5.822-12.649-6.17-5.521-6.055-32.828-8.516-5.915-9.845
29.97-4.874-8.786-9.504-5.585-5.483-9.11-9.676-5.666-6.8496.425
30.0-6.209-5.873-6.311-6.182-6.373-5.831-6.169-6.269-4.649-0.495
50.0-4.718-6.776-10.159-5.47-4.889-6.916-31.806-7.636-3.68315.517
60.0-6.362-9.237-9.062-6.895-6.619-9.411-9.194-6.872-7.1537.026
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-6.172-8.303-8.278-6.56-6.479-8.477-8.378-6.63-6.4983.013
10-2.211-3.289-16.133-3.769-2.156-3.258-70.416-8.206-1.4977.737