SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192024.010-1.867-1.886-13.466-2.799-1.984-2.011-62.242-4.162-1.746-54.124
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20190830_30cdc9c192060.08-5.523-5.374-5.519-5.508-5.883-5.387-5.579-5.829-4.06-58.014
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c128060.08-6.567-11.785-11.604-7.666-7.144-11.915-11.656-7.641-7.819-49.282
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190830_30cdc9c192060.08-5.308-5.852-4.977-5.321-5.212-5.872-4.741-5.229-3.773-76.731
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20190830_30cdc9c192050.010-2.388-4.382-14.513-3.756-2.31-4.374-74.262-6.349-1.83660.239
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20190830_30cdc9c192060.08-7.732-10.719-10.649-8.179-7.888-10.956-10.986-8.15-9.324-25.334
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192060.08-4.342-10.684-6.775-5.113-4.409-10.703-6.771-4.772-3.73430.945
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192060.08-4.582-3.39-4.82-4.505-4.827-3.518-4.774-4.752-4.225-10.883
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c128060.08-4.785-2.591-1.948-4.39-5.043-2.675-2.038-4.837-6.17840.92
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192060.08-1.861-7.798-9.064-2.956-2.174-8.227-9.491-2.723-2.104-3.66
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20190830_30cdc9c192060.08-8.704-12.27-13.031-9.407-8.989-12.516-13.562-9.609-11.015-20.759
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20190830_30cdc9c128060.08-3.333-3.979-3.287-3.401-3.62-4.06-3.367-3.667-3.26684.068
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192060.08-2.996-9.874-8.063-4.236-3.123-10.15-8.326-3.745-2.135-17.515
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192060.08-3.746-10.272-13.59-5.398-3.775-10.529-13.655-4.376-13.29433.162
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20190830_30cdc9c192060.08-3.144-3.261-3.312-3.171-3.186-3.29-3.359-3.184-1.721-40.932
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20190830_30cdc9c192025.0100.382-2.907-23.502-2.6490.597-2.789-83.85-8.8261.17328.705
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20190830_30cdc9c192050.0100.050.022-10.939-1.2170.1280.081-60.645-8.7060.37164.122
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192029.978-6.757-11.093-11.323-7.73-8.069-11.699-11.719-8.445-7.63314.375
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c64025.08-7.357-4.054-4.692-6.724-7.739-4.339-4.896-7.216-8.719-26.556
dark720p_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c128030.080.3550.9950.4630.4482.7423.3582.8913.0466.74880.336
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192050.08-2.054-9.372-5.768-3.067-2.689-9.939-6.06-3.498-3.117-29.181
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c128050.08-10.166-12.85-13.303-10.728-10.596-13.032-13.55-10.921-7.25876.966
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c64030.08-10.375-10.228-9.585-10.294-11.448-10.913-9.825-11.286-6.152-6.465
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192030.08-5.326-6.759-7.025-5.674-5.627-6.775-6.999-5.767-4.284-3.44
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c64030.08-5.506-4.895-5.024-5.409-5.738-5.003-5.107-5.685-4.628-7.725
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c64029.978-0.121-1.079-4.339-0.399-0.211-1.428-4.438-0.272-0.62831.747
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192025.08-2.956-5.45-4.92-3.428-3.585-5.966-5.38-3.812-3.195-25.492
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c64050.08-3.244-2.261-2.028-3.002-3.181-2.243-2.021-3.033-0.57342.166
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c64029.978-5.689-5.81-8.159-5.93-5.711-5.785-8.038-5.818-6.051-40.748
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c64030.08-10.367-7.946-8.985-9.977-12.181-9.75-10.521-11.974-8.7730.542
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c192029.978-5.837-17.41-14.637-7.482-6.772-17.795-14.93-7.088-10.75542.39
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c128060.08-9.854-11.255-10.097-9.997-10.972-12.082-10.498-10.978-9.804-59.324
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20190830_30cdc9c128060.08-7.363-14.107-14.461-8.708-7.583-14.012-14.552-8.064-7.118-34.402
wikipedia_420svtav1svtav1_20190830_30cdc9c192030.080.4260.791-0.4750.3710.4320.964-0.5060.517-0.023-82.698
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
svtav1_20190830_30cdc9c-4.666-6.758-8.336-5.218-4.934-6.921-14.866-5.79-4.607-1.252
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
640-6.094-5.182-6.116-5.962-6.601-5.637-6.407-6.469-5.075-1.005
1280-5.959-7.939-7.748-6.349-6.031-7.774-7.538-6.152-4.95619.897
1920-3.713-6.897-9.318-4.561-3.967-7.072-20.392-5.425-4.321-8.741
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
24.0-1.867-1.886-13.466-2.799-1.984-2.011-62.242-4.162-1.746-54.124
25.0-3.31-4.137-11.038-4.267-3.576-4.365-31.375-6.618-3.58-7.781
29.97-4.601-8.848-9.614-5.385-5.191-9.177-9.781-5.406-6.26711.941
30.0-5.132-4.674-5.105-5.089-5.303-4.686-5.011-5.192-2.852-3.242
50.0-3.56-5.769-9.31-4.354-3.729-5.901-31.308-6.501-2.48242.863
60.0-5.323-8.214-8.08-5.864-5.589-8.393-8.224-5.837-5.971-13.849
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFEncTimeInc
8-5.161-7.354-7.366-5.566-5.473-7.541-7.482-5.627-5.154-4.717
10-0.956-2.288-15.605-2.605-0.892-2.273-70.25-7.011-0.50924.735