SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.97103.48-11.321-12.4010.884.037-11.157-12.2811.9664.468-0.113-1.007-42.018-12.359
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.97108.9914.4952.2268.2588.9264.4662.0358.2717.7695.5366.943-53.255-27.552
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192024.0106.58713.74320.668.1676.71214.23921.1757.2136.63512.99312.369-37.44-2.377
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-0.987-3.97-2.361-1.501-0.291-2.939-1.566-0.5911.37.2954.335-13.22731.087
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.9710-0.609-3.3829.1350.207-0.451-3.4169.157-0.5553.542-0.813-0.654-67.058-49.667
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.0102.33-2.136-2.2561.3252.631-2.068-2.212.1633.5546.0365.403-22.59522.249
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.084.662.120.2573.9184.9562.1920.294.5975.457.3226.53915.55285.375
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.085.0439.0852.3424.8986.11310.6343.2576.0487.08510.83810.644-3.50645.171
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192050.0101.573-6.822-9.869-0.3851.932-6.952-10.2121.3310.9299.138.28-16.11531.637
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.082.219-6.736-8.8730.6642.94-6.715-9.0861.8871.3565.9673.799-18.55425.71
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.083.654-7.188-13.3571.0824.585-6.323-13.1323.1473.667.4914.64-23.47923.837
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.080.7318.7489.7912.1940.2768.7579.7841.0481.0645.1875.6031.30854.755
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.082.922-11.891-10.9420.4443.517-11.6-10.8172.0986.5518.6687.116-11.20838.925
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.087.3653.1145.6536.8477.4133.235.4467.1365.43415.94214.702-37.924-5.375
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.08-2.088-12.819-14.126-4.155-0.779-12.526-13.775-2.573-4.023-2.403-2.561-24.33316.907
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.086.6512.1771.1285.6596.9532.7021.4326.1384.2711.00810.62240.329130.747
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.083.337-4.124-1.932.0343.549-4.024-1.7662.8253.0778.3456.662-1.8258.004
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.082.3740.3983.6152.2333.0380.5343.8122.866-26.3154.0534.78916.87785.114
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.97104.8531.7251.1414.2464.9981.6811.1344.1924.1568.6417.628-20.45521.863
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192060.081.60.2422.1181.5011.7890.6662.3531.7312.1832.5611.87770.189161.585
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192025.0101.282-18.245-18.223-2.9361.457-18.156-18.247-0.2594.6285.9383.513-50.229-19.164
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192024.0103.76218.98512.8256.1973.75119.02612.9844.8931.2657.6387.1540.97664.881
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192050.0103.81-9.537-10.4830.7844.882-9.369-10.292.9384.739-4.753-4.399-19.64228.5
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.97102.38125.10314.3134.1241.92325.15614.3722.1850.1413.6154.142-55.149-26.939
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.97814.86318.8627.59214.29314.92818.9167.56314.73215.14211.94513.265-2.03854.412
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064025.083.443-6.893-12.7890.4284.518-5.958-12.021.9941.312.9933.28930.517117.812
dark720p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128030.080.1545.22213.0861.7680.4935.79513.5484.0252.3361.2890.703-17.1323.745
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192050.0100.1116.24327.9423.307-0.34716.6528.6731.937-3.267-1.973-0.701-60.752-38.804
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192050.080.19815.89325.8223.24-0.22216.21626.4491.945-4.196-2.027-0.822-58.682-33.03
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128050.080.1532.4433.2740.654-0.0432.3413.2190.271-0.171.6481.5374.12161.984
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064030.08-4.908-9.09-5.358-5.184-4.055-9.019-4.032-4.204-6.657-3.221-9.98380.845190.058
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192030.084.277-2.712-2.7062.774.248-2.319-2.383.687-0.43112.87114.708-5.2356.778
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064030.083.7110.6696.1874.5184.29311.6627.214.6111.4685.1393.73525.686117.546
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064029.9780.135-1.38717.6590.653-2.351-2.81918.445-2.414-5.096-4.111-5.982-31.4616.124
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192025.082.5121.82918.7386.2862.37621.94318.8224.4381.18410.60910.172-21.48222.066
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064050.08-0.193-6.821-9.171-2.060.187-6.638-7.528-0.9561.483-2.244-2.7323.874.705
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064029.978-5.388-8.255-5.457-5.716-5.011-7.578-4.718-5.217-4.64-5.806-4.52126.365280.553
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode064030.081.5743.9153.5581.996-2.4671.9021.487-2.12110.0361.3561.94186.437204.808
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192029.9784.049-10.117-8.691.2843.217-10.392-8.7122.541-1.5622.0130.205-39.348-1.251
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.084.134-3.878-1.6562.9114.205-3.905-1.6383.5053.7310.5660.208-6.69549.282
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0128060.084.9460.9413.3354.3714.9330.9963.4154.7524.0713.5483.338.42269.322
wikipedia_420svtav1svtav1_20200213_8964631_enc-mode0192030.08-15.719-6.495-8.273-14.361-16.29-7.798-8.878-14.765-17.258-14.212-13.396460.197658.924
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20200213_8964631_enc-mode02.2370.7651.2731.8532.3210.9061.4952.131.23.9643.4075.01964.475
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
640-0.232-2.551-0.767-0.766-0.698-2.636-0.165-1.187-0.299-0.842-2.03646.027143.086
12803.244-0.6250.7782.6313.455-0.4440.9053.4443.7245.0114.4321.34960.204
19202.582.0371.9492.3022.7672.2232.12.6010.8414.9014.514-4.52645.36
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.05.17516.36416.7427.1825.23116.63317.086.0533.9510.3159.762-18.23231.252
25.02.412-1.103-4.0921.262.784-0.724-3.8152.0582.3746.5135.658-13.73240.238
29.973.641.7472.8353.1373.3571.6512.9992.8562.6582.3232.224-20.49128.354
30.0-1.8190.2511.082-1.415-2.2970.0371.159-1.461-1.7510.537-0.382105.134208.643
50.00.9421.94.5860.9231.0652.0415.0521.244-0.081-0.0360.194-24.54520.832
60.03.056-1.62-1.7042.1523.489-1.274-1.5132.9241.4036.4025.482-0.66755.793
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
81.8470.1090.6151.4561.90.2640.8831.7730.3953.8213.14821.81890.523
103.2132.4042.9172.8483.3712.5083.0243.0233.2134.3234.056-36.978-0.644