SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.97103.343-13.168-13.5270.5313.63-13.035-13.4351.4052.576-1.202-1.705-48.288-11.661
BarScene1_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.971012.739.66810.40112.04612.549.73210.27411.9688.9927.4510.027-59.699-29.688
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpssvtav1svtav1_20191212_13993eb192024.0107.1249.66525.7858.5836.3129.47125.5296.6866.7089.7719.692-39.5751.803
DOTA2_60f_420svtav1svtav1_20191212_13993eb192060.080.306-4.818-2.7-0.6730.181-4.883-2.09-0.3993.594-2.733-2.583-4.08762.655
DinnerScene_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.9710-1.644-10.5585.657-1.184-1.621-10.6425.607-1.8691.938-9.361-7.541-67.594-47.429
KristenAndSara_1280x720_60_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb128060.0102.5873.1792.8662.8032.5233.1432.8442.7021.0873.363.214-13.74449.038
KristenAndSara_1280x720_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb128060.084.2820.373-0.343.3544.3820.377-0.3263.9462.9856.5385.687-2.59762.134
MINECRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191212_13993eb192060.085.846.237-1.3345.1976.786.773-1.5596.5428.6457.8437.754-21.02425.059
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709svtav1svtav1_20191212_13993eb192050.0102.759-9.989-11.50.1252.875-10.125-11.8272.1110.7240.1541.041-22.24836.903
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8svtav1svtav1_20191212_13993eb192060.083.34-6.285-8.541.6613.409-6.394-8.7392.2941.6013.4342.664-21.2133.065
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bisvtav1svtav1_20191212_13993eb192060.085.222-5.851-13.5652.4115.798-5.411-13.4574.2064.1968.1456.318-17.57537.561
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fpsvtav1svtav1_20191212_13993eb192060.084.6964.9295.2264.7533.9824.7815.0584.0525.1436.0647.1419.44973.311
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fpsvtav1svtav1_20191212_13993eb128060.083.867-9.602-8.4741.644.124-9.475-8.4612.936.811-0.5280.492-10.35548.602
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192060.086.0230.7144.4295.386.2690.8054.4215.9035.2165.716.776-40.0830.802
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60svtav1svtav1_20191212_13993eb192060.08-1.794-13.939-16.045-4.243-0.934-13.627-15.71-3.056-5.126-6.104-3.983-33.09913.624
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6svtav1svtav1_20191212_13993eb128060.086.872-3.691-7.2114.3637.178-3.461-7.0335.1443.9157.0227.19628.00197.149
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xsvtav1svtav1_20191212_13993eb192060.084.555-5.0-3.4512.6774.755-4.975-3.4173.6884.0915.9976.0132.69574.309
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192060.083.4132.71715.5424.4993.9752.79115.5324.154-15.8374.9615.49929.983121.432
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10svtav1svtav1_20191212_13993eb192029.97105.1032.5722.0234.6035.1542.5051.9654.4843.0717.4017.074-34.9649.83
STARCRAFT_60f_420svtav1svtav1_20191212_13993eb192060.083.045-1.1261.5472.4473.142-0.931.6452.8065.3944.4974.07840.587137.655
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108svtav1svtav1_20191212_13993eb192025.0100.997-11.587-14.595-1.9160.743-11.586-14.657-0.3341.7411.3190.636-49.822-17.189
Sintel_Dragons_1920x816_24_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192024.0103.90216.43711.5845.9444.34516.2711.3535.2171.1081.8371.8622.2977.43
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70svtav1svtav1_20191212_13993eb192050.0104.515-9.585-8.5051.55.333-9.353-8.2233.4135.074-4.173-3.806-20.15933.078
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.97104.81914.8889.4745.4843.46714.7329.3323.5292.4793.2393.727-54.667-26.417
aspen_1080p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.97814.90912.8451.87813.07114.7212.8221.77513.90516.0897.0539.2473.0672.307
blue_sky_360p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64025.084.448-7.796-12.3281.1484.818-7.409-11.9752.034-0.659-1.729-2.64339.021120.071
dark720p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb128030.082.3059.618.7453.9092.9419.7368.776.0642.6830.118-0.452-19.08233.167
ducks_1920x1080_50fps_10bsvtav1svtav1_20191212_13993eb192050.0102.6728.0620.3294.324-0.0365.9819.4560.982-0.83-0.4810.352-62.639-37.601
ducks_take_off_1080p50_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192050.084.0048.28716.7075.2652.4287.71316.8943.1690.8641.5372.233-51.509-21.54
gipsrestat720p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb128050.081.5810.9191.6521.5181.1090.81.481.159-1.3253.1523.1575.30771.244
kirland360p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64030.08-4.071-9.234-7.365-4.641-2.712-9.555-5.865-3.097-4.764-3.104-9.64368.74185.171
life_1080p30_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192030.087.445-2.31-3.1995.2297.427-2.09-3.0746.5612.02116.40618.395-3.71662.388
niklas360p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64030.085.5298.0124.6235.6816.0418.5345.2525.9523.376.7663.68655.275140.043
red_kayak_360p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64029.9781.085-4.83977.8032.719-0.79-5.55172.477-0.886-1.833-3.132-4.468-23.86935.804
rush_hour_1080p25_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192025.084.76517.38714.9557.1894.57717.54815.0945.9233.8139.9239.839-29.52317.069
shields_640x360_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64050.080.783-5.697-7.347-1.0341.291-5.645-5.0580.1390.183-1.189-1.9513.61382.042
speed_bag_640x360_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64029.978-3.677-11.79-9.87-5.183-3.055-11.093-8.739-3.957-1.668-6.232-4.345103.035256.281
thaloundeskmtg360p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb64030.084.5891.5881.4753.8950.427-0.372-0.3650.2310.4534.9515.00681.449216.361
touchdown_pass_1080p_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb192029.9785.015-12.825-11.5661.5634.113-12.939-11.5313.296-0.6784.4482.257-30.65119.895
vidyo1_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb128060.085.345-3.343-2.6383.8345.328-3.372-2.6654.4693.744-0.207-0.059-3.76962.582
vidyo4_720p_60fps_60fsvtav1svtav1_20191212_13993eb128060.085.4740.8423.0184.7714.9960.6972.8824.7753.9370.5641.027.03683.877
wikipedia_420svtav1svtav1_20191212_13993eb192030.08-15.623-11.063-11.81-14.897-15.719-10.84-11.814-14.936-16.422-1.821-1.201369.766567.206
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
svtav1_20191212_13993eb3.392-0.8371.6622.6273.244-0.8941.612.7932.0262.5632.5641.51867.367
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
6401.241-4.2516.7130.3690.86-4.4416.5320.0590.726-0.524-2.05146.752147.968
12804.039-0.214-0.2983.2744.073-0.194-0.3143.8992.982.5032.532-1.1563.474
19203.759-0.1370.9333.0213.616-0.1820.9043.1742.0813.3823.771-9.41947.624
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
24.05.51313.05118.6847.2645.32812.87118.4415.9513.9085.8045.777-18.64239.616
25.03.403-0.665-3.9892.143.379-0.482-3.8462.5411.6323.1712.611-13.44139.984
29.974.632-1.4678.033.7394.24-1.4977.5253.5423.4411.0741.586-23.73730.991
30.00.029-0.566-1.255-0.137-0.266-0.765-1.1830.129-0.4433.8862.63292.072200.723
50.02.719-1.3341.8891.952.167-1.7722.121.8290.782-0.1670.171-24.60627.354
60.03.942-2.167-1.9792.8054.118-2.073-1.9423.3852.4623.413.577-3.11261.428
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeIncEncCPUTimeInc
83.119-1.4920.9942.253.033-1.4880.982.5671.6812.9452.77117.82993.044
104.0760.7993.3333.573.7720.5913.1853.3582.8891.612.048-39.2593.175