SequenceCodecTestEncWidthFPSBitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeInc
Aerial_1920x1080_2997_10blibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192029.97101.95410.73112.7753.4011.76810.58612.6732.9460.8390.00.07.792
BarScene1_1920x1080_2997_10blibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192029.9710-11.154-16.34-12.992-11.737-11.24-16.398-13.154-11.699-7.0360.00.06.643
Cosmos1_1920x856_BT2100_PQ_24fpslibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192024.0108.2193.6913.5597.5349.2574.5544.139.01913.3180.00.0-3.631
DOTA2_60f_420libaomlibaom_20191019_bbe0a0a192060.084.7937.7468.2215.5183.7726.57.8254.2482.4490.00.05.967
DinnerScene_1920x1080_2997_10blibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192029.9710-1.0750.546-4.328-1.321-1.1430.417-4.326-1.156-2.3770.00.010.279
KristenAndSara_1280x720_60_10blibaomlibaom_20191019_bbe0a0a128060.010-1.129-3.637-3.311-1.673-1.072-3.552-3.259-1.341-1.6610.00.0-0.395
KristenAndSara_1280x720_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a128060.08-3.622-8.465-4.722-4.306-3.556-8.409-4.701-3.941-8.5740.00.09.55
MINECRAFT_60f_420libaomlibaom_20191019_bbe0a0a192060.08-2.574-1.731-2.371-2.492-2.296-1.651-2.111-2.347-3.4160.00.0-7.643
Market3_1920x1080p_50_10b_pq_709libaomlibaom_20191019_bbe0a0a192050.0100.2012.6570.4840.450.242.7160.4780.3332.2270.00.0-7.332
Netflix_Aerial_1920x1080_60fps_8libaomlibaom_20191019_bbe0a0a192060.080.6786.4727.4721.580.3496.5277.6390.9380.6510.00.03.857
Netflix_Boat_1920x1080_60fps_8bilibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192060.080.993.4072.6531.3180.9833.3552.7471.1621.4690.00.0-2.897
Netflix_Crosswalk_1920x1080_60fplibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192060.08-1.4140.2310.743-1.079-1.8820.0870.652-1.737-2.2830.00.013.101
Netflix_DrivingPOV_1280x720_60fplibaomlibaom_20191019_bbe0a0a128060.08-0.961.9362.63-0.454-1.0161.9762.611-0.757-2.2970.00.06.296
Netflix_FoodMarket_1920x1080_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192060.08-2.212-0.341-1.211-1.971-2.27-0.339-1.095-2.148-2.8570.00.0-1.215
Netflix_PierSeaside_1920x1080_60libaomlibaom_20191019_bbe0a0a192060.081.3165.3975.5592.0371.0225.3095.4641.6441.0660.00.0-5.08
Netflix_RollerCoaster_1280x720_6libaomlibaom_20191019_bbe0a0a128060.08-1.082.4173.259-0.358-1.1742.3763.213-0.631-2.2220.00.011.134
Netflix_SquareAndTimelapse_1920xlibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192060.08-0.671.7591.601-0.207-0.8131.6821.519-0.582-2.4740.00.0-7.635
Netflix_TunnelFlag_1920x1080_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192060.08-0.994-0.231-2.652-1.057-1.043-0.237-2.622-1.048-3.9140.00.0-9.89
RollerCoastPas_1920x1080_2997_10libaomlibaom_20191019_bbe0a0a192029.97100.6163.5812.371.0430.6333.6212.4141.1792.3070.00.03.617
STARCRAFT_60f_420libaomlibaom_20191019_bbe0a0a192060.080.9022.4741.6751.1430.8362.3611.640.9851.660.00.07.721
ShowGirl2TeaserClip4000_1920x108libaomlibaom_20191019_bbe0a0a192025.010-3.773-9.463-9.834-4.911-3.832-9.407-9.833-4.311-2.3130.00.00.001
Sintel_Dragons_1920x816_24_10blibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192024.010-0.894-0.25-0.357-0.769-0.892-0.121-0.154-0.825-0.9540.00.01.523
Starting_1920x1080p_50_10b_pq_70libaomlibaom_20191019_bbe0a0a192050.0100.1861.81.9990.5120.1051.7311.9530.3150.8320.00.020.383
ToddlerFountn_1920x1080_2997_10blibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192029.9710-0.149-5.86-4.468-0.7110.025-5.891-4.496-0.0820.6730.00.012.815
aspen_1080p_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192029.978-0.7840.2870.328-0.519-0.7590.2970.389-0.638-1.160.00.0-3.134
blue_sky_360p_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a64025.080.1912.6063.110.7380.0792.6643.1480.575-0.3780.00.0-1.48
dark720p_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a128030.08-3.252-0.141-1.39-2.564-3.44-0.121-1.473-1.797-5.1940.00.0-3.146
ducks_1920x1080_50fps_10blibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192050.010-0.174-0.692-0.44-0.243-0.155-0.673-0.544-0.1990.0320.00.017.18
ducks_take_off_1080p50_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192050.08-0.33-0.6810.454-0.322-0.369-0.6860.473-0.378-0.2550.00.02.267
gipsrestat720p_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a128050.08-1.702-2.882-1.969-1.833-1.66-2.839-1.97-1.741-1.2340.00.0-8.216
kirland360p_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a64030.08-1.169-10.858-6.829-2.325-2.609-10.156-7.426-3.299-1.0070.00.04.176
life_1080p30_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192030.080.4415.2172.7941.1860.3895.2072.8520.705-0.1310.00.0-5.083
niklas360p_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a64030.08-1.401-1.063-1.131-1.35-1.654-1.502-1.447-1.628-0.0120.00.0-7.223
red_kayak_360p_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a64029.978-0.0221.358-6.237-0.1510.351.603-6.7310.3590.8520.00.0-0.131
rush_hour_1080p25_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192025.08-1.386-0.7790.706-1.084-1.334-0.7980.706-1.215-0.6870.00.0-2.088
shields_640x360_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a64050.080.863-0.030.0750.6850.905-0.0060.2530.8131.60.00.07.412
speed_bag_640x360_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a64029.978-1.303-2.298-3.238-1.582-1.526-2.41-2.834-1.677-0.7170.00.0-6.365
thaloundeskmtg360p_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a64030.08-0.505-0.805-1.408-0.627-0.505-0.698-1.464-0.561-2.1810.00.0-7.174
touchdown_pass_1080p_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a192029.978-1.754.5563.234-0.794-1.734.7273.426-1.5160.2820.00.04.522
vidyo1_720p_60fps_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a128060.08-3.9394.14.414-2.566-4.1114.04.317-3.318-3.0260.00.03.317
vidyo4_720p_60fps_60flibaomlibaom_20191019_bbe0a0a128060.08-1.3444.125.153-0.243-1.8723.9625.06-1.473-0.670.00.04.422
wikipedia_420libaomlibaom_20191019_bbe0a0a192030.08-4.598-2.756-2.565-4.258-5.174-3.504-3.0-4.983-7.310.00.012.783
TestCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeInc
libaom_20191019_bbe0a0a-0.810.1850.091-0.628-0.9150.1630.07-0.757-0.8590.00.02.071
EncWidthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeInc
640-0.478-1.584-2.237-0.659-0.709-1.501-2.357-0.774-0.2630.00.0-1.541
1280-2.129-0.3190.508-1.75-2.238-0.3260.475-1.875-3.110.00.02.87
1920-0.5050.7940.571-0.287-0.5760.740.579-0.422-0.3470.00.02.771
FPSCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeInc
24.03.6631.721.6013.3834.1822.2161.9884.0976.1820.00.0-1.054
25.0-1.656-2.545-2.006-1.753-1.696-2.513-1.993-1.65-1.1260.00.0-1.189
29.97-1.519-0.382-1.395-1.375-1.514-0.383-1.404-1.365-0.7040.00.04.004
30.0-1.747-1.735-1.755-1.656-2.165-1.796-1.993-1.927-2.6390.00.0-0.944
50.0-0.1590.0290.101-0.125-0.1560.0410.107-0.1430.5340.00.05.282
60.0-0.7041.6031.82-0.301-0.8841.4971.806-0.647-1.6310.00.01.913
BitdepthCPSNRYCPSNRUCPSNRVCPSNRYUVTPSNRYTPSNRUTPSNRVTPSNRYUVBDVMAFSSIMMSSSIMEncTimeInc
8-0.8950.7010.612-0.598-1.070.6430.569-0.866-1.3990.00.00.604
10-0.598-1.103-1.212-0.702-0.525-1.035-1.177-0.4850.490.00.05.74